Teaching and Examination Regulations, rules and guidelines / OER'en, regels en richtlijnen

Current regulations

 • The Teaching and Examination regulations 2020-2021/ Onderwijs- en examenreglement (OER) 2020-2021 can be found on the studyguide website  
  (find your programme with the search bar en then look left, under info) 

Regulations of prior academic years

  Teaching and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2019-2020

  Teaching and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2018-2019

  Teaching and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2017-2018

  Rules and guidelines on examinations / Regels en richtlijnen voor tentamens


  Teaching and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2016-2017 

  Rules and guidelines on examinations /Regels en richtlijnen voor tentamens

  Development dialogue NVAO accrediation visit Master Geohraphical Information Sciences

  Eisen cum laude

  Uitzondering op de Cum Laude-regeling als gevolg van de coronacrisis (artikel 19 Regels en Richtlijnen examens/tentamens SBE 2019-2020). 

  Als gevolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om in deze fase van je studie optimaal te presteren. De examencommissie is daarom bereid een uitzondering te maken op de Cum Laude-regeling. Studenten kunnen kiezen uit één van de volgende twee uitzonderingen op de regeling:

  Studenten hoeven niet alle vakken te hebben behaald de eerste examenkans voor vakken waarvan de eerste examenkans èn herkansing worden aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Dit betekent dat studenten nog steeds in aanmerking kunnen komen voor Cum Laude als ze gebruik hebben gemaakt van zowel de eerste examenkans als de herkansing tussen 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Voor alle vakken waarvoor een of beide examens worden aangeboden voor of na deze periode, moeten studenten wel geslaagd zijn bij de eerste tentamenkans. 

  OF

  Studenten die per 01-09-2017, 01-09-2018 of 01-09-2019 zijn gestart met hun bacheloropleiding en studenten die per 01-09-2019 of 01-02-2020 zijn gestart met hun masteropleiding hoeven hun opleiding niet binnen 42 respectievelijk 14 maanden af te ronden om in aanmerking te komen voor Cum Laude. Deze studenten komen in aanmerking voor Cum Laude als ze de opleiding binnen maximaal 48 respectievelijk 20 maanden afronden. 

  Je hoeft niet aan te geven voor welke van de twee regels je kiest; er vindt een automatische controle plaats door onze administratie zodra je je diploma aanvraagt.
  Requirements cum laude

  Exception to the Cum Laude regulation due to the corona crisis (Article 19 Regulations and Guidelines regarding examinations SBE 2019-2020) 

  As a result of the corona crisis, we understand that it is difficult to perform optimally during this phase of your studies. Therefore, the Board of Examiners is willing to make an exception to the Cum Laude regulation. Students can choose one of the following two exceptions to the regulation:

  Students do not need to have passed the course at the first exam opportunity for courses of which the first exam opportunity and resit are offered within the period 15-03-2020 to 31-08-2020. This means that students are still eligible for Cum Laude if they have used both the first exam opportunity and resit between 15-03-2019 and 31-08-2020. For all courses for which one or both exams is/are offered before or after this period, students have to pass the course at the first exam opportunity.

  OR

  Students that started their Bachelor's programme as of 01-09-2017, 01-09-2018 or 01-09-2019, and students that started their Master's programme as of 01-09-2019 or 01-02-2020, do not have to finish their study programme within 42 respectively 14 months in order to be eligible for Cum Laude. These students will be eligible for Cum Laude if they finish the study programme within maximum 48 respectively 20 months.

  You do not have to indicate which of the two rules you opt for; it will be checked by our administration once you apply for your degree certificate.