Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap

 

De postgraduate opleiding Publiek Leiderschapis bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector als de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).  Academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling komen samen in colleges, reflecties en intervisies, zodat deelnemers met meer kennis en inzicht een breder en verdiept leiderschap en handelingsperspectief ontwikkelen.

GerdavanDijkProf. dr. ir. Gerda van Dijk, kerndocent van het programma, hoogleraar Publiek Leiderschap:  “Voor complexe vraagstukken bestaat niet één oplossing. Dat betekent ook dat succes in de ene situatie geen succes in het volgende vraagstuk garandeert. Leiders moeten vooral in staat zijn om te gaan met complexiteit: niet door deze te versimpelen maar juist als uitgangspunt te zien voor hun handelingsstrategieën.
Interesse? Maak een afspraak voor een individueel gesprek met een van de docenten / Vraag de studiebrochure Publiek Leiderschap aan
Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl / 020-5989865
Alumni aan het woord

Als samenleving zijn we continu in gesprek over wat voor soort samenleving we willen zijn, wat we van (publieke) waarde achten en onder welke voorwaarden: wat we wel en niet tot het ‘publieke domein’ willen laten behoren. We doen een zwaar beroep op leiderschap en dus staan leidinggevenden van publieke en non-profitorganisaties meer en meer in de spotlights. Als samenleving verwachten wij dat zij publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoeren en tegelijkertijd publieke waarden creëren. En dit binnen een context van afnemende toenemende wet- en regelgeving en verantwoordingssystemen. 

Dit vraagt van leiders dat zij kunnen omgaan met complexiteit, en dat zij naast sectorspecifieke ook over niet-sectorspecifieke kennis beschikken, flexibel inspelen op de dynamiek van de omgeving en ook in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens, succesvol kunnen functioneren. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met zowel schaalvergroting als lokaal gericht werken en worden zij geacht zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving te inspireren. En dat meer en meer in een internationale context, waarbij veel beslissingen in Brussel worden genomen.

Duur: 6 tweedaagse workshops (verspreid over 10 maanden)
Start:  Woe 10 en do 11 april 2019
Kosten:
€ 9.850,- exclusief overnachtingskosten (optioneel tijdens module 2 t/m 5; verplicht tijdens module 1 en 6)
Informatiebijeenkomst: dinsdag 22 januari, 17.00 uur op de VU (aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl)

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

 • in hun theoretische kennis van publiek leiderschap. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie ecologie, strategie ontwikkeling, verandermanagement, ethiek en waardecreatie, public governance, public finance & control, EU als strategische factor;
 • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van bestaande leiderschapsmodellen en theorieën;
 • in hun vermogen en vaardigheden om te gaan met complexiteit en continue veranderingen;
 • in ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende;
 • in hun zelfkennis en reflectie;
 • om anderen te inspireren.

Leerlijnen

Deelnemers werken tijdens het programma aan hun eigen praktijktheorie over Publiek Leiderschap in drie geïntegreerde leerlijnen. De unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je de keuzes waar je als leidinggevende of ervaren professional voor staat bewuster kunt maken.

 1. De cognitieve leerlijn: waarbij state-of-the-art academische kennis op een aantal relevante kennisdomeinen wordt uitgediept en vervolgens gerelateerd aan de praktijk. Diverse hoogleraren en wetenschappers verzorgen diverse interactieve colleges.
 2. De praktijk leerlijn: waarbij academische kennis wordt ingezet om vanuit verschillende perspectieven de vraagstukken van de deelnemers uit de dagelijkse praktijk te duiden.
 3. De individuele ontdekkende leerlijn: gericht op persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van intervisie en reflectie op het eigen functioneren in relatie tot de eigen organisatievraagstukken.

Deelnemers integreren de aangeboden onderdelen in de eigen praktijktheorie en in hun eigen stijl en effectiviteit als leidinggevende binnen de publieke sector. Daarbij worden zij ondersteund door de leermanager.

 

Praktische informatie opleiding Publiek Leiderschap

Voor wie? 
De opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor professionals in de publieke sector:(midden-)managers, project- en programmaleiders met de ambitie een volgende leidinggevende rol te vervullen bij de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).

Intake en toelating
Na aanmelding voor het programma volgt een intakegesprek met de leermanager. Tijdens dit gesprek wordt onder andere ingegaan op de wederzijdse verwachtingen, het programma en de ontwikkelwensen van de deelnemer. U kunt zich (voor)aanmelden door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl.

Start van het programma en data
Het programma start in het voorjaar van 2019. Er wordt in tweedaagse modules gewerkt met een tussenliggend avondprogramma.

 1. Woe 10 en do 11 april 2019
 2. Woe 22 en do 23 mei 2019
 3. Woe 3 of do 4 juli 2019
 4. Woe 18 en do 19 september 2019
 5. Woe 30 en do 31 oktober 2019
 6. Woe 27 en do 28 november 2019
  Slotbijeenkomst: Do 12 december 2019

Locatie
Het programma wordt verzorgd op inspirerende locaties centraal in Nederland. De laatste bijeenkomst bestaat uit 2 aaneengesloten dagen in Brussel, inclusief een overnachting.

Interesse?

Meer weten over de opleiding Publiek Leiderschap?

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk
Prof. dr. Rob van Eijbergen
Jolanda Botman, leermanager van de opleiding Publiek Leiderschap

Tel +31 (0)20 - 598 9865
E-mail hetzijlstracenter@vu.nl

hZC vierkant 153x153 Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van bestuur, bedrijfsvoering, leiderschap en toezicht van overheden en maatschappelijke organisaties, om zo hun maatschappelijke waarde aantoonbaar te maken en te vergroten.