Onderzoek

Onderzoek met maatschappelijke meerwaarde

Vraagstukken rond maatschappelijke meerwaarde zijn voor publieke en maatschappelijke organisaties de dagelijkse praktijk. Met decentralisering en horizontalisering komt er steeds meer de nadruk te liggen op de wijze waarop publieke organisaties hun maatschappelijke opdracht uitvoeren en hoe zij de relaties met maatschappelijke partners onderhouden.

Het Zijlstra Center doet onderzoek naar huidige en nieuwe praktijken van publieke en maatschappelijke organisaties met de ambitie om bij te dragen aan het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van deze organisaties. Het Zijlstra Center voedt met het onderzoek de maatschappelijke discussie, en vindt oplossingsrichtingen voor vraagstukken op het gebied van Public Control, Public Governance en Public Leadership.

Het Zijlstra Center werkt transdisciplinair. Dat betekent dat er intensief wordt samengewerkt en onderzoek gedaan met de publieke en maatschappelijke organisaties zelf. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie samenhangende onderzoeksthema’s:

Public Control
Public GovernancePublic Leadership

Informatie onderzoek
Voor meer informatie over ons onderzoek kunt u zich wenden tot hetzijlstracenter@vu.nl

Rechtmatigheid
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is (financiële) rechtmatigheid de dominante norm geworden bij de controle van overheidsrekeningen en –verantwoordingen. In de complexiteit en dynamiek van de moderne samenleving ervaren velen de uitwerking ervan als verstikkend. Er is behoefte aan extra zuurstof. De vraag is nu of het tijd wordt voor innovatie van de normstelling bij de controle van (financiële) overheidsverantwoordingen. Kan de regeldruk en ‘doorgeschoten control’ bij overheid en non-profitorganisaties worden teruggedrongen? Het Zijlstra Center buigt zich in het Expertforum Rechtmatigheid met experts van verschillende disciplines en sectoren vanuit een open vraagstelling over de mogelijkheden om tot innovatie van de opvattingen over de organisatie van het publieke domein en de normstelling bij de beoordeling en controle van het materiële en financiële overheidshandelen te komen. Meer informatie

 

 

Het Veranderlab
Gemeenten hebben een steeds belangrijkere rol bij maatschappelijke vraagstukken. In het sociaal domein spelen forse uitdagingen en in het fysiek domein komt de Omgevingswet eraan. Gemeenten zijn actief op zoek naar handelwijzen om die uitdagingen met partners aan te pakken. De Veranderlab-methode van het Zijlstra Center helpt gemeenten om in samenwerking met elkaar en de wetenschap de eigen antwoorden te ontwikkelen.  In 2017 gaan twee nieuwe Veranderlabs van start:

Sturing van en door wijkteams 
Download de brochure
De nieuwe omgevingswet in de praktijkDownload de brochure

Praktijk en wetenschap versterken elkaar actief in het Veranderlab. Via een serie groepsbijeenkomsten wordt met de deelnemers en onder begeleiding van onderzoekers gereflecteerd op de praktijk. Tussen de bijeenkomsten worden dingen uitgezocht door deelnemers en onderzoekers, acties ingezet en geëvalueerd in de volgende bijeenkomst.

Leren van en met elkaar
Om dit alles te bereiken kent een Veranderlab een kleinschalige opzet. De doelgroep van het  Veranderlab bestaat uit directeuren, (concern)controllers, beleidsmedewerkers of teamleiders  binnen gemeenten en wijkteams. Er wordt gewerkt met een of twee vaste aanwezigen tijdens de bijeenkomsten die vanuit strategisch en of praktisch perspectief betrokken zijn.

Interesse? 

  • Neem deel aan de interactieve informatiesessie op dinsdag 23 mei 2017 om 16.00 uur op de VU. Aanmelden kan via het zijlstracenter@vu.nl