prof. dr. mr. G.D. Minderman

Extraordinary Professor

Prof. dr. G.D. (Goos) Minderman
hoogleraar Public Governance en Public Law

Lijst van publicaties


Boeken

 • Kummeling, H.R.B.M., Duikersloot, A.P.W., Schagen, J.A. van, Minderman G.D. & Zijlstra, S.E. (1999), Verkenningen van verantwoordelijkheid, onderzoek naar ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht op zelfstandige instellingen op het terrein van het onderwijs. 176 pags. Deventer: Kluwer.
 • Minderman, G.D. (2000a), Tweede Kamer en rijksfinanciën, een studie naar parlementaire sturing van rijksfinanciën in Nederland (The Lower House and Public Finance, a study of parliamentary influence on public finance in the Netherlands). 251 pags. Den Haag: Juridische uitgeverij Boom (dissertatie).
 • Minderman G.D., Kummeling, H.R.B.M. & Bahlmann, J.P. (red.) (2000b), Verantwoording van klasse(n), verantwoording en toezicht op de financiën van het onderwijs. 214 pags. Deventer: Kluwer.
 • Minderman, G.D. (2003a), Hoofdlijnen van het nieuwe recht der Rijksfinanciën. 78 pags. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Meijerink, M.H. & Minderman G.D. (red.) (2005), Naar een andere publieke sector, hybriditeit en een andere wijze van publieke taakvervulling. 161 pags. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Minderman G.D. (red.) (2007), Governance in het onderwijs: naar nieuwe balans?, SDU Uitgevers Den Haag. 160 pags. Den Haag SDU.
 • Gradus R.H.J.M., G.D. Minderman, G.Tj. Budding en C.A. van Egten, (2008), De waarde van de public controller, een mirror of excellence, SDU Uitgevers Den Haag.
 • Minderman G.D. (2008), Legitimatie en Verankering, uitdagingen voor de maatschappelijke ondernemer, oratie VU public controllingreeks, Enschede/Amsterdam, 67 pag’s.
 • Buwalda, D.J. en G.D. Minderman (2009), Voortschrijdend inzicht, over governance in het voortgezet onderwijs, Amsterdam VU University Press (Zijlstrareeks).
 • Minderman, G.D., K.H. van Eijck, J. Vermaas en P. Kruisbrink (2010a), De school als maatschappelijke onderneming, VU University Press Amsterdam (Zijlstrareeks).

To be published:

 • Bekke, H., Bjorkman, J., Eijbergen, R. van & Minderman G.D. (editors), Public Leadership and added citizen value, reviewed papers of the 13th Winelands Conference in Stellenbosch SA, Routledge (?).

Wetenschappelijke artikelen/hoofdstukken

 • Minderman, G.D. (1998a) Gevolgen van de EMU voor vakdepartementen in Nederland. Openbare Uitgaven, 30e jaargang (nr. 2), pp.110 – 114.
 • Minderman, G.D. (1998b) Een wet op het financieringstekort? Openbare Uitgaven, 30e jaargang (nr. 5), pp 246 – 253.
 • Minderman, G.D. (1998c) Ministeriële verantwoordelijkheid bij zelfstandige bestuursorganen. In Financieel Forum 1998 (congresbundel). pp. 13 - 23. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Minderman, G.D. (1998d) Financiële sturing van zelfstandige organisaties. In Financieel Forum 1998 (congresbundel). pp. 51 – 57. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Minderman, G.D. (2001a) Naschrift op Hoek, M.P. van der, Tweede Kamer en rijksfinanciën. Overheidsfinanciën, 14e jaargang nr. 10. pp. 411.
 • Minderman, G.D. (2002a) Nieuwe Comptabiliteitswet zet Staten-Generaal op het verkeerde been. Nederlands Juristenblad, jaargang 77 (nr.32, 13 september 2002) pp. 1604 – 1608.
 • Minderman, G.D. (2002b) De plurinorm: beter één in de hand dan tien in de lucht. Openbare Uitgaven, 34e jaargang (nr. 5). pp. 259 – 266.
 • Minderman, G.D. (2003b) Naschrift bij Warmelink, H.G. Modern budgetrecht. Nederlands Juristenblad, jaargang 78 (nr. 1, pp. 21-22).
 • Minderman, G.D. (2003c) Vier vuistregels voor adequaat toezicht in de publieke sector, over juridische aspecten van het inrichten van toezichtsarrangementen. Tijdschrift Public Controlling, jaargang 1 (nr.1, december). pp.5 – 9.
 • Minderman, G.D. & Jansen, E. (2004) De Algemene Rekenkamer moet uitgroeien tot ‘Rijks Evaluatiekamer’. Tijdschrift Public Controlling, 2e jaargang nr. 3 (september). pp. 40 – 41.
 • Minderman, G.D. & Pennenkamp, P.H.B. (2004) De scheve toren van Den Haag: de publieke controlletoren uit het lood. Tijdschrift Public Controlling, 2e jaargang nr. 1 (maart). pp. 10 – 14.
 • Minderman, G.D. (2005a) Nieuwe impulsen voor Public Governance en Public Control. Tijdschrift Public Controlling, 3e jaargang nr. 2 (juni). pp. 46 – 49.
 • Minderman, G.D. (2005b) Governance in het onderwijs, kans op nieuwe verhoudingen? TPC 3e jaargang, nr. 4 (december). pp. 2 – 5.
 • Minderman, G.D. (2005c) Leve de maatschappelijke onderneming! Maar welke? TPC, 3e jaargang, nr. 4 (december). pp. 22 – 25.
 • Minderman, G.D. (2006a) Vijf vragen over comptabiliteit. TPC, 4e jaargang nr 2 (maart). pp. 2– 7.
 • Minderman, G.D. (ed.) (2007), Intern toezicht in de sector van beroeps- en volwasseneneducatie, in: G.D. Minderman (ed.), Governance in het onderwijs: een nieuwe balans, SDU The Hague.
 • Minderman, G.D. (2008a), De duurzame meerwaarde van de controller, in: R.H.J.M. Gradus, G.D. Minderman, G.Tj. Budding en C.A. van Egten, De waarde van de public controller, een mirror of excellence, SDU Uitgevers Den Haag, p. 151 - 160.
 • Minderman G.D. (2008b), Governance and Sustainability, a dual proces of transition for non-profit organizations The Netherlands, Governance & sustainability: what's next? in: Administratio Publica Journal, South Africa, Stellenbosch Zuid-Afrika 2008.
 • Minderman G.D. (2008c), Vormloos verantwoorden (in het Voortgezet Onderwijs), in: TPC maart 2008, pag 11 e.v. SDU uitgevers Den Haag.
 • Minderman G.D. (2008d), De toekomst van de comptabiliteit: a skunk at the picknick, in: Algemene rekenkamer, Algemene Rekenkamer, Den Haag.
 • Egten, C.A. van en G.D. Minderman (2009), Horizontale verantwoording en bedrijfsvoering: een verkenning, in: C. Montfoort e.a. (red.), Verbonden Verantwoordelijkheid, Lemma Den Haag 2009.
 • Minderman, G.D. (2010a), De positie van de minister in tijden van good governance, in: Th. Janssens en N. Noorlander, Goed Onderwijsbestuur, Boom Juridische Uitgevers 2010. P.
 • Minderman, G.D. (2010b), Risicomanagement als kernbegrip in governanceverhoudingen, in: Compact Risicomanagement, Aedes Hilversum, p. 7 – 10.
 • Minderman G.D. en R. Immers, Een toezichtsplan voor een maatschappelijke onderneming, in: BTMO januari 2010, pag. 5 – 10, SDU uitgevers Den Haag.
 • Minderman G.D., Brieven aan de formateur, VU magazine juni 2010, Amsterdam VU University Press, p. 10 – 11.

To be published

 • Minderman, G.D., Sustainability and Governance: A Dual Process of Transition for Non-Profit Organizations in the Netherlands, in: Administratio Publico South Africa.
 • Minderman G.D. en M. Stieger, Monitoring Social Entrepreneurship in Dutch Primary and Secondary Education, in: Bekke, H., J. Bjorkman, R. van Eijbergen & G.D. Minderman (editors), Public Leadership and added citizen value, reviewed papers of the 13th Winelands Conference in Stellenbosch SA, Routledge (?)

Gepubliceerde rapporten en adviezen

 

 • G.D. Minderman, Adequaat toezicht op zelfstandige uitvoeringsdiensten (2001b). Advies gericht aan het Platform Uitvoerende Overheidsdiensten Rijksoverheid (POUR), waaronder Rijkgebouwendienst, Defensie Telematica, Staatsbosbeheer, Kadaster etc.) ter zake van beoordeling van toezichtsrelaties. Ongepubliceerd maar overgenomen in Rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht (Commissie Borghouts) en het regeringsstandpunt daaromtrent.
 • Kummeling, H.R.B.M. & Minderman, G.D. (2002) De Staten-Generaal als zelfstandige begrotingsautoriteit (advies aan de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer). 11 pags. Gepubliceerd in Kamerstukken, Eerste Kamer 2000 – 2001, nr. 312. Advies verwerkt in 2e Wetswijziging Comptabiliteitswet (zomer 2006).
 • Vries, J. de, Hart, R. 't, Minderman, G.D. & Lubben, S.P. van der (2005) Een Tabaksblat in de tuinbouw, onderzoek naar het productschap voor Tuinbouw. 85 pags. Den Haag: Center for Government Studies Universiteit Leiden. Rapport overgenomen door Sociaal Economische Raad juni 2006.
 • Minderman, G.D., K.H van Eijck, J. Vermaas en P. Kruisbrink, De school als maatschappelijke onderneming, verslag van pilot onderzoek naar meten van maatschappelijk ondernemerschap aan 22 scholen, VU University Press Amsterdam, 2009/2010.
 • Minderman G.D., E. Hooge, C. van Montfoort en J. Koelewijn Resultaten enquête naleving en werkbaarheid Governancecode Woningcorporaties, gepubliceerd op Aedesnet en www.Governancecodewoningcorporaties.nl, december 2009.
 • Minderman G.D., E. Hooge, C. van Montfoort en J. Koelewijn, Naar verdieping en verbreding van goed bestuur, tussenrapportage van de monitoringscommissie governancecode woningcorporaties, maart 2010 (www.Governancecodewoningcorporaties.nl).

Interviews

 

 • Controle Tweede Kamer op rijksuitgaven schiet te kort, in: U-blad (universiteit Utrecht), februari 2000, pag. 6 (EH)
 • Grote geldstromen blijven uit zicht Kamer, Staatscourant 24 juni 2002
 • De coup van Zalm, Staatscourant 12 maart 2004
 • Branchecode onder loep: ouderwets of futuristisch, BVE-magazine (beroepsonderwijs), april 2005, pag. 7 e.v.
 • Raad van toezicht in beweging: van zorg voor de publieke organisatie naar zorg voor de publieke taak, in: Headline, vereniging van managers in de zorg, december 2005, pag. 16 e.v.
 • 'Linkse kerk, dat is een geuzennaam', in: Volzin 10 augustus 2007, pag 6 e.v. (Cees Veltman)
 • Beter dat de branche het oplost, in: VO magazine, maart 2008, pag 24. e.v.
 • Spaanders van de decentralisatie, in: Binnenlands bestuur 10 april 2009
 • Rochdale gaat weer vooruit, in: Financieel Dagblad, 16 juni 2009
 • Hoezo radio, radio-interview op 24 juni 2009, radio 5
 • Governance gaat over kwaliteit!, in: DRS magazine, 2010 nr. 3, p. 12 ev. (on line http://www.drs-online.nl/artikel.php?ID=807)

Columns, opinies & redactionelen

 

 • Minderman, G.D. (1998e) Kamer moet eigen kwaliteitscontrole verbeteren. In Trouw, 13 november 1998.
 • Minderman, G.D. Trias Vagabundica, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 1 nr.1 (december 2003d).
 • Minderman, G.D. Controlling en risico’s: kat en muis, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 2 nr. 1 (maart 2004a).
 • Minderman, G.D. Shared Belief, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 2 nr. 2 (juni 2004b).
 • Minderman, G.D. Fuseren bestaat niet, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 2 nr. 3 (september 2004c).
 • Minderman, G.D. Geen toezicht zonder inzicht, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 2 nr. 4 (december 2004d).
 • Minderman, G.D. Bezuinigen en de betere overheid, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 3 nr. 1 (maart 2005a).
 • Minderman, G.D. (2005b) Verantwoording gaat ingrijpend veranderen, Staatscourant 17 mei 2005, pp. 6.
 • Minderman, G.D. Onrechtmatig vertrouwen, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 3 nr. 2 (juni 2005c).
 • Minderman, G.D. Controlfunctionaris op het randje, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 3 nr. 3 (september 2005d).
 • Minderman, G.D. Kern, ken, kan en kon, in Tijdschrift Public Controlling, jaargang 3 nr. 4 (november 2005e).
 • Minderman, G.D. (2005f) Van zorg voor de publieke organisatie naar zorg voor de publieke taak. HEAD-line, 22e jaargang nr. 95 (december), pp 16 – 19.
 • Minderman, G.D. The terrible Trio, in TPC, jaargang 4 nr. 1 (januari 2006c).
 • Minderman, G.D. De structurele meevaller van Zalm, in TPC, jaargang 4 nr. 2 (maart 2006d).
 • Minderman, G.D. Veenbrand in de verantwoording, in TPC, jaargang 4 nr. 3 (juni 2006e).
 • Minderman, G.D. De prijs van grijs, in TPC, jaargang 4 nr. 4 (augustus 2006f).
 • Minderman, G.D. Nevenfunctionaris, in TPC, jaargang 4 nr. 5 (oktober 2006g).
 • Minderman, G.D. Dansen, Schakelen en switchen, jaargang 4 nr. 6 (december 2006h).
 • Minderman, G.D. 'Geachte minister', brieven aan de formateur, VU-magazine juni 2010.
 • Rubriek Bestuur & Recht

Ten behoeve van alle zestien uitgaven van het Tijdschrift Public controlling en (later) TPC kortere en langere berichten omtrent relevante bestuurlijke en juridische aspecten voor de public controller verzorgd, zoals bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of belangrijke beleidsvoornemens (in totaal 77 berichten).

Overige publicaties

 

 • Minderman, G.D. (2002, 2004, 2005) Reader privaatrechtelijk rechtspersonenrecht voor de public controller, ten behoeve van onderwijs aan postdoctorale controllersopleiding voor de publieke en non-profitsector van de Vrije Universiteit. 13 pags.
 • Minderman, G.D. & Min, C.N. (2003) Resultaat van beleid, cursus inzake professionalisering controlfunctie in het kader van operatie VBTB. 154 pags. Bussum: Action Learning BV.
 • Minderman, G.D. (red.) (2003e) CD Wet- en regelgeving Public Controlling. CD-rom. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Minderman, G.D. (2004e) Toezicht is eigenlijk overlast, interview met Inspecteur-generaal Ferdinand Mertens. Tijdschrift Public Controlling, nr 4 (december) 2 – 5.