Tussenstand onderzoek

De tijd gaat snel...


Naam onderzoeker
: Prof.dr. André Lucas
Afdeling: Finance

Augustus 2010 alweer startte het VICI onderzoek naar een nieuw te ontwikkelen klasse van tijdreeksmodellen voor economische data. Ook voor modellen gaat de tijd snel: voor je het weet zijn de parameters van het model veranderd en is het model verouderd. Dat geldt met name in crisisperioden. Modellen met flexibele aanpassingsmechanismen door de tijd heen kunnen hier mogelijk een oplossing voor bieden. Met behulp van de VICI-subsidie zijn naast de onderzoeksleider (professor Lucas) ook 2 postdocs en 6 aio’s betrokken. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep econometrie (professor Koopman) en met onderzoekers van de Universiteit van Chicago en de Europese Centrale Bank. Publicaties en onderzoeksmemoranda zijn tot nu toe een balans van fundamenteel theoretisch statistisch onderzoek, voorstellen voor nieuwe methoden en modellen, en toepassingen van die methoden en modellen voor bijvoorbeeld het onderzoek naar kredietrisico’s van landen in de Europese Unie of de stabiliteit van het bancaire systeem.

Optimaliseren: Snel naar een (vrij goede) oplossing


Naam onderzoeker:
Dr. Rene Sitters
Afdeling: Econometrie

Mijn onderzoek is gericht op het vinden van oplossingsmethoden voor optimaliseringproblemen zoals die onder andere voorkomen in de logistiek. Tegenwoordig is er voor dit soort problemen een verscheidenheid aan specialistische software voorhanden, maar de problemen uit de praktijk zijn vaak veel te complex om direct door de computer op te laten lossen. Inventiviteit is nodig om met de beschikbare middelen tot een goede oplossing te komen. Een deel van onze afgestudeerden krijgt met dit soort werk te maken. Anderzijds, en daar richt ik mij op, is het van belang om ons inzicht in de complexiteit van dit soort problemen te vergroten waardoor uiteindelijk de kracht van de middelen (de modellen en de software) zal toenemen. In recent onderzoek hebben we voor één van de kernproblemen kunnen aantonen dat wanneer we met een bepaalde kansverdeling een oplossing genereren, dit naar verwachting een relatief goede oplossing zal geven. Vervolgens laten we zien hoe we dit kansaspect kunnen verwijderen. Ofwel, het wiskundige inzicht in het probleem heeft geleid tot een bruikbaar algoritme welke gegarandeerd een (vrij) goede oplossing geeft.

Invloed van sociale netwerken op de prestaties van ondernemingen


Naam promovendus:
Drs. Souren Arzlanian
Afdeling: M&O

De thema’s van mijn dissertatie zijn gerelateerd aan de invloeden van sociale netwerken op de prestaties van ondernemingen. De resultaten van een uitgebreide meta-analyse naar de rol van sociale netwerken steunden de verwachtte positieve relatie tussen de sociale netwerken van de ondernemer en de prestatie van de onderneming. Vooral netwerkdiversiteit bleek van grote invloed te zijn op de prestaties van de onderneming. De resultaten gaven ook aan dat de contingenties (leeftijd van de onderneming, industriesector en socio-economische context) de relatie tussen sociale netwerken en prestaties van de onderneming significant kunnen beïnvloeden. De studie naar de rol van de netwerken is verricht in de context van de 2014 Olympische Winterspelen in Sochi. Uit de resultaten bleek dat het hebben van een juiste perceptie van interorganisationele netwerken positief gerelateerd is aan het verkrijgen van aanbestedingscontracten. Juiste informatie over wie van de leden van de aanbestedings-commissie over welke middelen, informatie en invloed beschikt, wordt door de managers van deelnemende organisaties gebruikt om snel met de juiste personen directe contacten op te bouwen. Vervolgens worden deze contacten gebruikt om toegang te krijgen tot benodigde informatie die de kwaliteit van het aanbestedingsvoorstel verbetert en daarmee de kansen op het winnen van aanbestedingscontracten vergroot.