Tussenstand onderzoek

Producttypering en marktwerking in de Nederlandse ziekenhuiszorg


Groot, TomNaam onderzoeker:
Prof.dr. Tom Groot
Afdeling: Accounting

De wet- en regelgeving in de curatieve zorg is sinds 2005 ingrijpend veranderd. Twee van deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de bekostiging van ziekenhuizen: producttypering en de introductie van marktwerking. De producttypering is een specifiek voor Nederland ontwikkeld systeem dat Diagnose-Behandel Combinaties (DBCs) definieert: voor elke combinatie van diagnose en behandeling is nu een 'product' bepaald. De totale DBC-systematiek kent zo meer dan 40.000 verschillende producten. Ons eerste onderzoek toont aan dat dit hoge aantal leidt tot meer nauwkeurigheid in kosten- en opbrengstinformatie, maar ook dat het ondoelmatig is: slechts 5% van alle DBC producten verklaart al 85% van de kosten.

De tweede vernieuwing betreft de introductie van marktwerking: voor een toenemend aantal zorgproducten worden afspraken met verzekeraars gemaakt over de omvang, de prijs en de kwaliteit van zorg. Deze vrije onderhandelingen zijn bedoeld om de kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen. Onze eerste analyses van het effect op kosten laten zien dat elk zorgproduct, elk specialisme en elk ziekenhuis anders reageert op de marktwerking: sommige producten en ziekenhuizen worden goedkoper en sommige worden duurder. Hierbij is het opvallend dat juist ziekenhuizen die in sterke concurrentie met andere ziekenhuizen opereren (bijvoorbeeld in de Randstad) voor dezelfde aandoeningen hogere kosten maken dan ziekenhuizen in minder competitieve omstandigheden (bijvoorbeeld in Terneuzen). Vervolgonderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe dit komt.

Option


Verhoef, ErikNaam onderzoeker:
Prof.dr. Erik Verhoef
Afdeling: Ruimtelijke Economie

Het acroniem van het ERC Advanced Grant project OPTION staat voor Optimizing Policies for Transport: accounting for Industrial Organization in Network Markets. Het project richt zich op het analyseren van de effecten van strategisch gedrag van bedrijven met marktmacht in het functioneren van transportmarkten en op het voeren van beleid. Daarbij gaat het onder meer om zaken als prijszetting, capaciteitskeuze en netwerkformatie. Zijn deze maatschappelijk optimaal, gegeven de marktmacht van bepaalde belangrijke spelers? Als dat niet het geval is, hoe kan economisch beleid de markten dan bijsturen en efficiënter laten functioneren? En hoe beïnvloedt het bestaan van marktmacht de optimale regulering van andere verschijnselen in deze markten, zoals congestie, verkeersveiligheid en milieueffecten? Over deze vragen buigen zich vier promovendi, drie Postdocs en een hoogleraar en ze kijken daarbij bijvoorbeeld naar markten als luchtvaart, railverkeer, private wegen, verzekeringsmaatschappijen, taxi’s en elektrische voertuigen. Het onderzoek is fundamenteel van karakter en richt zich met name op het ontwikkelen van nieuwe analytische en numerieke simulatiemodellen om meer inzicht in deze vraagstukken te kunnen krijgen.

Islamitische aandelen


Hayat, RaphieNaam promovendus:
Raphie Hayat
Afdeling: Economics

Mijn onderzoek gaat over islamitische aandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die een lage schuldenlast hebben en die niet actief zijn in 'onethische' sectoren als alcohol en pornografie. Ondanks de eigenaardigheden zijn de risico-rendementverhoudingen van deze aandelen erg vergelijkbaar met die van gewone aandelen. Tijdens crises renderen Islamitische aandelen beter dan conventionele (deels door het uitsluiten van de financiële sector). Echter, in tijden van voorspoed renderen conventionele aandelen beter en wordt het verschil in rendement ingehaald. Bovendien lopen Islamitische beleggers specifieke risico's die conventionele beleggers niet lopen, bijvoorbeeld het risico dat ‘Shariageleerden’ van gedachten veranderen over de regels van Islamitisch beleggen. Het lijkt er wel op dat beleggers waarde hechten aan een ‘halal’ label voor aandelen. Veelal stijgen aandelen die aan Islamitische indices als de Dow Jones Islamic Market Index worden toegevoegd in waarde op de dag dat de toevoeging wordt bekend gemaakt. Echter, zo'n ‘halal’ label schijnt niet aan te geven dat de onderliggende bedrijven winstgevender of minder riskant zijn, noch dat ze beter gevolgd worden door de financiële gemeenschap. Beleggen in aandelen is riskant, of deze aandelen Islamitisch zijn maakt blijkbaar niet veel uit.