Overig nieuws van de faculteit

UvA en VU starten gezamenlijke master Entrepreneurship

UvA en VU starten gezamenlijke master Entrepreneurship

Vanaf studiejaar 2014-2015 starten de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit met de joint master Entrepreneurship. Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een masterdiploma van beide universiteiten (joint degree). De studenten leren om breed en wetenschappelijk onderbouwd naar ondernemendheid en ondernemerschap te kijken. De nadruk ligt hiermee op onderzoek gerelateerd onderwijs. Daarnaast ontwikkelen de studenten de mentaliteit en vaardigheden waar ondernemerschap om vraagt. Drie vormen van ondernemerschap staan centraal: nieuwe commerciële ondernemingen, ondernemerschap binnen organisaties, en initiatieven gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. De Engelstalige master duurt een jaar. De studenten krijgen college van zowel UvA- als VU-docenten, aan de economiefaculteiten van beide universiteiten.
Zie ook: uva.nl/masteropleidingen/entrepreneurship

Norman Seeger benoemd tot Associate Editor van the Journal of Banking & Finance
Norman SeegerDr. Norman Seeger, universitair docent bij de afdeling Finance, zal voor tenminste 3 jaar werkzaam zijn bij de Journal of Banking & Finance als associate editor. 

Marius Zoican wint Outstanding Paper in Investments Award
Marius Zoican, PhD student bij de afdeling Finance, heeft de ‘Outstanding Paper in Investments Award’ gewonnen tijdens  de Eastern Finance Association Conference in Pittsburgh (USA) met zijn artikel “Need for Speed. Exchange Latency and Market Quality.” Zijn paper vind je hier

NWO TOP-financiering voor logistiek onderzoek
De NWO TOP-subsidie ter waarde van 885.000 euro is toegekend aan logistiek onderzoek naar “Netwerkplanning en contractontwerp voor ketenbesturing in geldnetwerken.” De logistieke onderzoeksgroep van SBE (Wout Dullaert, Sander de Leeuw, Olli Bräysy, Pietro De Giovanni en Karin de Smidt-Destombes) hebben samen met leden van de Operations Research groep (Bernd Heidergott, Joaquim Gromicho en Leen Stougie) een NWO TOP-subsidie gekregen voor het onderzoek naar optimalisatie van netwerken voor distributie van cash geld. Deze subsidie is toegekend in de afgelopen TOP subsidieronde, waarbij 4 voorstellen uit 26 voorstellen zijn gehonoreerd. De subsidie bestaat voor 20% uit financiering uit het bedrijfsleven. Externe partners die betrokken zijn in het project zijn Geld Services Nederland, een joint venture van banken die verantwoordelijk is voor gelddistributie in Nederland, en softwarebedrijf ORTEC. Het project biedt ruimte om 2 promovendi en een postdoc aan te stellen. Het onderzoek duurt 4 jaar. De aankondiging is te vinden op de website van NWO.

PGO Risk Management for Financial Institutions ontvangt Master of Science status
De opleiding Risk Management for Financial Institutions is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Door te voldoen aan internationaal erkende kwaliteitseisen heeft deze opleiding nu de internationale Master of Science status. De School is trots op de nu erkende kwaliteit van wat door het NVAO panel “misschien wel dé Risk Management opleiding van de toekomst” is genoemd. In september 2014 start de vijfde jaargang voor maximaal 28 studenten. 

Succesvolle netwerkbijeenkomst Professional Services 
Woensdag 14 mei vond de eerste netwerkbijeenkomst Professional Services plaats. Professional Services is een van de thema’s die de Vrije Universiteit heeft gekozen waarmee zij zich wil profileren. Zowel de School of Business and Economics als de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn op verschillende manieren met dit thema bezig. Zo wordt bijvoorbeeld door beide faculteiten nauw samengewerkt met bedrijven op de Zuidas. Het werd nu hoog tijd om dit met elkaar te delen en de mogelijkheden te onderzoeken voor de toekomst.

netwerkbijeenkomst Zo’n 50 wetenschappers kwamen bij elkaar om met elkaar kennis te maken en te vertellen over hun activiteiten op de Zuidas. De Zuidas is interessant, omdat juist hier veel VU-expertise op het thema Professional Services zit. Ook het College van Bestuur is geïnteresseerd in de uitwerking die de faculteiten geven aan dit VU-profiel en hechten belang aan goede samenwerking met onze buren op de Zuidas. Met deze bijeenkomst is een mooie eerste stap gezet in het geven van een concrete invulling aan het thema Professional Services. Het programma bestond uit een serie inspirerende presentaties, gevolgd door een boeiende speeddate sessie. Tussendoor was er ook nog volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een high tea en borrel. Tijdens de bijeenkomst kwam een aantal interessante punten naar voren, waaronder de behoefte van bedrijven aan multidisciplinair talent dat ook in het Engels uit de voeten kan, de opgave van de faculteiten om zich nadrukkelijker op de Zuidas te profileren en de behoefte aan een leven lang leren.

Samenwerking Rijkswaterstaat, SBE en SPINlab
Op 22 mei heeft de Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de School of Business and Economics. Met deze samenwerking wil RWS invulling geven aan het verstevigen van de relatie met de kennisinstituten. samenwerking Rijkswaterstaat Het strategisch belang vanuit Rijkswaterstaat en de Universiteiten is vastgelegd in de notitie “Academisch beleid vanuit Rijkswaterstaat.” Hierin staat dat RWS de denkkracht van de universiteiten beter moet richten voor de eigen doelen van kennisontwikkeling. In deze notitie worden vier redenen benoemd als kader voor het verder invullen van het academisch beleid: 1) RWS onderkent kennisprofielen, 2) RWS presenteert zich zelf als een kennisintensieve organisatie, 3) RWS heeft vanaf 2017 behoefte aan een forse instroom van jonge academici, en 4) RWS heeft een HRM-beleid waarin ook het groeien en boeien van medewerkers centraal staat.

De duur van deze samenwerking is vastgesteld op 4 jaar en zal aflopen op 1 Juni 2018. De overeenkomst is getekend door Rein van der Kluit (HID Centrale Informatie Voorziening, Rijkswaterstaat), Willem Verschoor (Decaan van onze School) en Henk Scholten (directeur Spinlab, VU). Tevens wordt vanuit Rijkswaterstaat voor deze periode een postdoc aangesteld. Deze functie wordt namens Rijkswaterstaat ingevuld door John Steenbruggen. De belangrijkste taken zijn: 1) het optreden als verbinder tussen de expertise van de VU en RWS; 2) het geven van onderwijs en het begeleiden van PhD- en Master studenten, en 3) het opstellen en coördineren van een inhoudelijk werkprogramma. In het najaar van 2017 zal een evaluatie plaats vinden over de gehele looptijd van deze samenwerking. Hierin zal ook worden vastgesteld of er een wederzijdse behoefte bestaat om de samenwerking te verlengen. 

Hans Koster wint August Lösch Prize 2014
Hans KosterHans Koster, universitair docent bij de afdeling Ruimtelijke Economie, is de winnaar van de prestigieuze August Lösch Prize voor zijn dissertatie “The Internal Structure of Cities: The Economics Agglomeration, Amenities and Accessibility." De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan uitstekend academisch onderzoek op het gebied van ruimtelijke economie en bedraagt 4000 euro. De prijs is op 28 juni uitgereikt tijdens het congres van de Regional Science Association.

Joep Cornelissen wordt lid van de editorial board van het tijdschrift Academy of Management Review
Vanaf 1 juli zal Joep Cornelissen, hoogleraar van de afdeling Management en Organisatiekunde, toetreden tot de redactieraad van de Academy of Management Review (AMR). Dit tijdschrift staat in de top 5 van beste bedrijfskunde tijdschriften.

NWO beurs voor Fleur Deken en Marleen Huysman
Fleur Deken en Marleen Huysman (afdeling Informatiekunde, Logistiek en Innovatie) hebben een NWO-beurs ontvangen voor hun project “Knowledge sharing on cross-over creativity.” Fleur Deken zal voor dit project promotieonderzoek verrichten.