SBE start Business School

Door: Frans Roozen, Hoogleraar PGO Controllers

Op 30 juni lanceerde SBE haar eigen business school. Alle reden om bij deze gebeurtenis stil te staan. Achtereenvolgens zal kort ingegaan worden op achtergrond, logica en ambitie.

Achtergrond
De School of Business and Economics kent al sinds 1957 postgraduate opleidingen (PGO’s). Vanaf 2004 is het aantal opleidingen dat wordt aangeboden verdubbeld. Parallel daaraan is het aantal studenten dat aan de School een postgraduate opleiding volgt sterk toegenomen. In 2014 stonden ruim 1750 studenten ingeschreven. Naast groei in opleidingen is er ook sprake van een toename van aan deze opleidingen verbonden onderzoek en expertise centers en is een aantal opleidingen gestart met het aanbieden dan wel het ontwikkelen van een internationale variant.

School of AccountingSchool of FinanceSchool of ManagementAcademies
Register AccountantFinancial & Investment analystManagement ConsultancyZijlstra Center for Public Governance
International Executive master in AccountancyTreasury ManagementChange managementAubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis
Executive master in Finance & ControlRisk Management for Financial InstitutionsExecutive Coaching 
IT Audit Compliance & AdvisoryChartered Financial AnalystExecutive Team Coaching 
Certified Public Controller Business Analytics & Data Science 
Corporate Compliance & Integrity Management   
Certified Management Accountant   


Tabel 1 Aanbod Postgraduate activiteiten

Kenmerkend voor de PGO’s  van de School is dat zij gericht zijn op een specifieke beroepsgroep (zie tabel 1). Deze oriëntatie op professie en professional heeft tot doel om hem of haar met kennis en expertise bij te staan, zodat de kwaliteit van het werk toeneemt en de professional in zijn persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund met actuele kennis en toepassing daarvan. Ondersteuning gaat verder. Zo biedt een steeds groter aantal PGO’s haar alumni permanente educatieprogramma’s aan.

Tegelijkertijd onderkennen wij dat de wereld waarin onze professionals zich bewegen niet stil staat. De complexe en continue veranderende maatschappelijke vraagstukken waar organisatie en samenleving mee te maken hebben daagt de professional steeds meer uit zijn ervaring en expertise aan te spreken. Met kennis van zaken handelen vraagt nu meer dan voorheen dat de professional over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen kijkt. Van veelal monodisciplinair opgezette opleidingen vraagt dit dat meer en meer samenwerking gezocht wordt met andere disciplines en dat discipline-overstijgende problemen en oplossingen centraal komen te staan in het onderwijs. Dit heeft geleid tot een groot aantal al dan niet geformaliseerde samenwerkingsverbanden tussen PGO’s, met afdelingen en onderzoeksgroepen van SBE, met postgraduate activiteiten van de Faculteit Sociale Wetenschappen en met wetenschappelijke en maatschappelijke instituten buiten de VU.

Logische volgende stap
Het grote aantal opleidingen, het toenemend aantal expertise en onderzoekscentra, de samenwerkingsverbanden zijn allemaal een afspiegeling van het succes maar dragen tegelijkertijd bij aan een steeds diffuser beeld naar buiten toe. Om te voorkomen dat dit diffuse beeld de achilleshiel van het postgraduate onderwijs van de School wordt, is het afgelopen jaar gewerkt aan een volgende stap in onze  professionalisering.

Uitgangspunt daarbij is onze gemeenschappelijke visie op postgraduate activiteiten en de gedeelde focus op specifieke beroepsgroepen. Vanuit deze unieke signatuur zijn al onze activiteiten uitgegroeid tot sterke en onderscheiden marktpartijen. Die unieke positie, mits eenduidige geprofileerd biedt verdere groeimogelijkheden. Om juist dat potentieel aan te boren is ervoor gekozen om onze zichtbaarheid te vergroten door ons te presenteren als business school. Niet één van dertien in het dozijn, maar één met een uniek aanbod. Niet een huis vol overhead maar een netwerk van activiteiten die eenzelfde doel nastreven, namelijk de professies waarop onze opleidingen zijn gericht, vanuit een actieve interactie tussen praktijk en wetenschap, helpen zich verder te ontwikkelen, zodat zij beter in staat zijn met de huidige vraagstukken in samenleving en organisaties om te gaan.

Business School
Als business school vormen wij een belangrijke schakel in de Leven Lang Leren keten. Daarbij is het onze insteek om de studenten, die bij ons een opleiding volgen, een op de praktijk gerichte leeromgeving op academisch niveau aan te bieden. Een leeromgeving die passend is voor de uitdagingen waar zij dagelijks voor staan, en die bouwt op de complexe en continue veranderende maatschappelijke vraagstukken waar organisatie en samenleving mee te maken hebben.

Juist door vraagstukken uit de praktijk centraal te stellen, worden studenten uitgedaagd hun ervaring en expertise aan te spreken en met kennis van zaken te handelen. Menselijk handelen, het maken van keuzes en de reflectie daarop speelt hierbij een centrale rol. Vandaar ook dat menselijk gedrag voor ons en voor onze opleidingen een belangrijk thema is. De interactie tussen praktijk en wetenschap is daarbij onze leidraad. Onderzoek gericht op de complexe vraagstukken waar organisatie en samenleving mee te maken hebben, vormt daartoe een vruchtbare voedingsbodem.

Vanuit die insteek moet de business school het natuurlijke platform voor samenwerking worden. De essentie van de gekozen aanpassing is daarmee coördinatie. Coördinatie om afstemming- en samenwerkingsmogelijkheden maximaal uit te nutten. Coördinatie om kennis en expertise waar relevant met elkaar te delen. Maar ook coördinatie zodat de som der delen met een veel sterker profiel in de markt te zetten is.

Blik op morgen
Geenszins is deze stap bedoeld als laatste stap. Het is slechts een logische eerste stap die moet bijdragen aan de ontwikkeling van een lokale naar een regionale, en uiteindelijk een volwaardige Europese speler. Het onder één ‘dak’ brengen van het bestaande portfolio is daartoe een belangrijke voorwaarde. Samenwerking met partijen binnen en buiten de VU is de brandstof voor verder ontwikkeling. Door onze krachten te bundelen en meer gecoördineerde samenwerking (op) te zoeken, ligt voor de business school een zonnige toekomst in het verschiet.