Onderzoekers in de Media

Onder kleine en middelgrote vermogensbeheerders lijkt alleen nog plaats voor echte Nichespelers.
Vooral grote pensioenuitvoerders en beleggers lijken spekkoper. Maar ook bij het binnenhalen van nieuwe mandaten zijn grote partijen in het voordeel. Zij kunnen door schaalgrootte lagere kosten vragen en zijn minder kwetsbaar. Doordat het om steeds minder, maar grotere mandaten gaat in de Nederlandse pensioensector, neemt de concurrentie toe. Hierdoor zal er ofwel naar schaalgrootte worden gezocht of naar specialisatie. Grote partijen profiteren daarvan, maar kleine nichepartijen ook.
Willem Verschoor, Het Financieele Dagblad, zondag 23 november 2014

Bij een traditioneel bureau gaat een adviseur eerst twee maanden het probleem bestuderen, komt dan met een adviesrapport waarna het wordt ingevoerd. En dat allemaal via uurtje factuurtje. Maar klanten willen sneller advies krijgen en niet iemand die twee maanden in het bedrijf loopt om onderzoek te doen.
Ard Pieter de Man, Trouw, maandag 3 november 2014

Stakingen, protesten en 2000 man politie voor het kantoor van de president. Dat is het gevolg van de plotselinge prijsverhoging van benzine in Indonesië. Eigenlijk moet ik zeggen: subsidieverlaging. Want dat is het. Terwijl in andere landen benzine steeds zwaarder wordt belast, is sinds 1967 benzine hier in Indonesië gesubsidieerd.  Mensen raken afhankelijk van de subsidie. Ze weten niet meer wat de echte kosten zijn.
Elco van Burg, Reformatorisch Dagblad dinsdag 25 november 2014

Smartphones kunnen een belangrijke bron van informatie zijn, niet alleen voor de politie maar ook voor wetenschappers. Ze bevatten sporen van waar mensen zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad. Ook bij onderzoek onder slachtoffers of getuigen van een misdaad zou het nuttig zijn over dergelijke gegevens te beschikken. We zijn nu bezig apps te ontwikkelen om data te verzamelen. Dat kan ons helpen beter in kaart te brengen wat er precies gebeurt voor, tijdens en na een misdrijf.
Wim Bernasco, Het Parool vrijdag 28 november 2014

Management is in eerste instantie een functie en geen positie. Als medewerkers in een organisatie aangeven dat het werk in het primaire proces beter gaat voor patiënten, klanten en cliënten als er een coördinerende functie wordt ingericht, dan zou ik dat altijd aanraden. Dat is geen bullshit job, dat is waarde toevoegen voor bijvoorbeeld een patiënt.
Wouter ten Have, Het Financieele Dagblad donderdag 4 december 2014

Helaas heeft de mens, en zeker het slag dat tot de top van internationale financiële instellingen weet door te dringen, voortdurend de neiging zichzelf volkomen te overschatten, zoals ook de laatste decennia weer is gebleken. Onze reële economie heeft niets meer te maken met financiële economie. Grote beleggers kijken niet meer of bedrijven gezond zijn maar naar wat de centrale bank gaat doen, hoeveel geld er nu weer gepompt gaat worden in de economie."
Theo Kocken, Het Parool, maandag 5 januari 2015

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), stelt dat de inflatie in de eurozone omhoog moet in de richting van 2%. Wij zijn het met Draghi eens, maar menen dat de ECB nog niet de optimale route heeft gevonden om de inflatie omhoog te brengen. Naar onze mening moet de ECB geen overheidsobligaties gaan opkopen van landen in de eurozone als deel van een traditioneel programma van monetaire verruiming (quantitative easing). De ECB kan beter tot een bedrag van 1000 mrd obligaties gaan opkopen die worden uitgegeven door de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB kan met de aldus verkregen middelen grootschalig nieuwe infrastructuurprojecten in de eurolanden financieren.
Wim Boonstra, Het Financieele Dagblad, dinsdag 6 januari 2015

Hoe drukker het is in de computerzaal, hoe langer studenten achter het beeldscherm blijven zitten. Dit is 'handdoekjesgedrag', zoals zwembadgasten ook hun stoelen bezet houden door er persoonlijke bezittingen op te leggen. Studenten vertonen dit gedrag, omdat ze gratis gebruik kunnen maken van een computer. Publieke voorzieningen zouden efficiënter gebruikt kunnen worden als de gebruiker, in dit geval de student, ervoor moet betalen. Ter compensatie zou het collegegeld omlaag kunnen.
Martijn Kobus, Nederlands Dagblad, donderdag 8 januari 2015

We zouden twee verschillende leiders moeten inzetten om mensen energiebewuster te laten denken. Voor de boodschap dat we zuinig en conservatief moeten omgaan met fossiele brandstoffen, is een ouder ogend iemand het meest effectief. Maar om mensen te stimuleren avontuurlijk en innovatief te zijn op het gebied van alternatieve energiebronnen, is een jonger ogende leider weer overtuigender.
Brian Spisak, Het Parool, vrijdag 9 januari 2015

Het is vooral om praktische redenen dat mijn promoties op één dag zijn. Ik werk sinds september aan de universiteit in Barcelona. Mijn ouders wonen in de Verenigde Staten. Het zou voor ons allemaal onhandig zijn om twee keer naar Nederland te moeten voor een promotie. Als je twee keer promoveert, heb je alles dubbel. Je doet twee onderzoeken, schrijft twee boekjes en hebt een dubbele papierwinkel. Econometrie en criminologie hebben weinig met elkaar te maken. Toch was de combinatie niet onlogisch. Bij econometrie ontwikkelde ik methoden om voorspellingen te verbeteren. Die methoden kon ik bij criminologie gebruiken om te voorspellen hoe groot de kans is dat jongeren op het criminele pad raken.
Geert Mesters, Reformatorisch Dagblad, dinsdag 13 januari 2015

Achter de stem tegen inperking van de vrije artsenkeuze en een vrijwel ongeclausuleerde vergroting van de macht van verzekeraars, gaan zorgen schuil over de ontwikkeling van onze publieke sector. Wij moeten ons afvragen hoe de ruimte voor publieke taken die vallen tussen staat en markt werkelijk publiek blijft en hoe die tegelijk wordt verbonden met burger en samenleving. Progressieve partijen hebben daarin een extra opdracht, omdat het hier mede om rechtszekerheid van burgers en onderlinge solidariteit gaat.
Rick van der Ploeg, NRC Handelsblad, woensdag 14 januari 2015

Leg je krimpgebieden onder het vergrootglas, dan blijken er nogal wat dorpjes te zijn met veel bedrijvigheid waar jongeren níet massaal wegtrekken. Ze zijn economisch vitaler dan op het eerste gezicht verwacht. Naarmate dorpen verder van de Randstad liggen, neemt over het algemeen de groei af. Maar juist in de periferie, aan de randen van Nederland, is de werkgelegenheid in de 685 kleinere kernen (tot tweeduizend woningen) relatief sterk toegenomen.
Eric Koomen, Trouw, zondag 18 januari 2015

Subsidies op grootschalige renovatieprojecten leiden tot hogere huizenprijzen in de buurt eromheen. De prijs van een individueel huis stijgt gemiddeld met 1,5 procent. Omliggende buurten knappen op. Het is dus de moeite waard om een mooi gebouw met cultuurhistorische waarde te restaureren.
Hans Koster en Jan Rouwendaal, Haarlems Dagblad vrijdag 13 februari 2015

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt thuiswerken niet tot minder file. Belangrijkste reden is dat werknemers die thuiswerken dat vaak 's ochtends doen en vervolgens op een later tijdstip op de dag alsnog naar hun werk reizen. Hierdoor worden de files niet per se minder, maar vinden ze later plaats.
Segejs Gubins, Nederlands Dagblad, woensdag 4 februari 2015

Internationaal gezien is de inkomensongelijkheid in Nederland beperkt. In en om Amsterdam is de ongelijkheid groter dan in de rest van Nederland. Binnen de regio Amsterdam zie je bovendien dat het gemiddelde inkomen in de rijkste gemeente twintig procent hoger is dan in de armste gemeente. Dit komt voor een deel door verschillen in samenstelling van de bevolking. Daarnaast verdienen mensen die hoger opgeleid zijn, verhoudingsgewijs meer geld in dichtbevolkte gebieden. Dat geldt ook voor lager opgeleiden, maar dan zijn de verschillen minder groot.
Henri de Groot, Het Parool, vrijdag 6 februari 2015

Iedere beving als gevolg van de aardgaswinning zorgt ervoor dat de waarde van een huis daalt met 3000 euro.
Hans Koster, Jos van Ommeren, Dagblad van het Noorden maandag 23 maart 2015

Het minimumjeugdloon zorgt ervoor dat de werkloosheid onder Nederlandse jongeren laag is. Een laag minimumjeugdloon geeft jongeren een duwtje in de rug. Zij zijn op deze manier aantrekkelijk voor werkgevers.
Bas van der Klaauw, de Volkskrant, maandag 23 maart 2015

Dat merken verdwijnen, betekent niet ze geen bestaansrecht meer hebben. Er zijn allerlei redenen waarom multinationals merken schrappen of laten wegkwijnen. Denk aan overnames of een focus op internationale merken waarmee wereldwijd meer winst te halen valt. Ondernemers die zulke merken
oppoetsen, profiteren van hun naamsbekendheid. Of zo'n merk dan een succes wordt hangt af van hoe veel geld en moeite erin wordt gestopt.
Peeter Verlegh, De Twentsche Courant Tubantia, dinsdag 24 maart 2015

Waarom hoeven politici onterechte declaraties alleen maar terug te betalen en krijgen uitkeringsgerechtigden voor een kleine administratieve fout meteen een flinke boete? Een balans tussen vertrouwen en straffen is belangrijk, maar lijkt helaas niet consistent te worden toegepast. Een balans vinden tussen vertrouwen en handhaving is lastig. Het hangt af van de kans dat je overtreders kunt opsporen; het kan afhangen van de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Zo kan de coulanceregeling voor zwartspaarders economisch goed zijn, omdat de kans klein was dat de overheid deze tegoeden kon opsporen, of omdat de extra belastinginkomsten zo hoog zijn dat het op lange termijn meer oplevert om de tegoeden in kaart te krijgen.
Jacco Wielhouwer, Nederlands Dagblad, woensdag 11 maart 2015

Het voorstel van een basisinkomen getuigt van weinig realisme. Er zal immers een enorme prikkel ontstaan om zwart meer te verdienen dan het minimumloon, terwijl er niemand is om dit te controleren. Uiteindelijk zal ook dit voorstel leiden tot nieuwe controles en bureaucratie. Naast betaalbaarheid en uitvoering zijn er ook principiële bezwaren tegen een basisinkomen. Talenten blijven onbenut en het staat haaks op het uitgangspunt van een activerende sociale zekerheid.
Raymond Gradus, Nederlands Dagblad, maandag 18 mei 2015

De Nederlandse Staat zet een rem op de groei van luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. De snelgroeiende concurrenten van Air France-KLM krijgen voorlopig geen nieuwe landingsrechten op Schiphol. Mijn inschatting is dat dit niet veel gaat opleveren. Als Etihad niet naar Amsterdam mag uitbreiden vliegen ze toch gewoon wat vaker naar Frankfurt? De kans bestaat dat de Golfstaten nu zeggen: dan mag KLM hier niet uitbreiden. Air France-KLM en andere Europese maatschappijen hebben misschien wel meer onder deze maatregel te lijden dan Etihad en Qatar Airways.
Eric Pels, FD.nl, dinsdag 19 mei 2015

Pesten op de werkvloer is een maatschappelijk probleem. We kunnen er met elkaar aan werken. Ik hoop dat de campagne een positieve toon krijgt. Want het helpt niet als je de treiteraars bestraft. Net als
bij kinderen kun je volwassenen beter belonen voor hun goede gedrag en prestaties. Iedereen kan bijdragen aan een betere werksfeer. Verder moeten we veel meer aardige dingen over elkaar willen vertellen. Positief roddelen helpt ook dat pesten op de werkvloer in te dammen.
Marius Rietdijk, IJmuider Courant, maandag 1 juni 2015

Geld Banken zijn verplicht te onderzoeken hoeveel risico een particuliere belegger kan en wil nemen. Dat is lastig om te peilen, maar er zijn betere methoden dan de aloude vraag naar de nachtrust. Die slaapvraag is niet meer van deze tijd. Het antwoord zegt weinig. Hoe je reageert op een koersdaling is erg afhankelijk van de situatie. Er zijn intelligentere manieren om achter de risicobereidheid van de klant te komen. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoeveel jaar de klant zijn hypotheekrente heeft vastgezet en welke verzekeringen hij heeft afgesloten. Het belang dat hij hecht aan een vast inkomen geeft informatie over de behoefte aan zekerheid.
Tom Loonen, de Volkskrant, donderdag 4 juni 2015

De poging om de financiële sector gezond te maken door instellingen grotere kapitaalbuffers aan te laten leggen, is een heilloze weg. Aangezien het systeem de weg van de minste weerstand zoekt, zal de kredietverlening simpelweg via de minst gereguleerde sectoren verlopen. Wil je de risico's beperken, dan is een veel ambitieuzere, systeembrede aanpak noodzakelijk.
Dirk Schoenmaker, FD.nl, woensdag 27 mei 2015

Het aantal hoogopgeleiden in Deventer steeg van 25 procent in 2004, naar 40 procent vorig jaar. Tegelijkertijd halveerde het aandeel laagopgeleiden. Het aantal middelbaar opgeleiden bleef over tien jaar bezien nagenoeg gelijk. Die ontwikkelingen zijn goed nieuws voor álle inwoners van Deventer, want lager en middelbaar opgeleiden profiteren volop mee van de toename van het aantal hoger opgeleiden. Ten eerste stijgt door de toename van hoger opgeleiden in bedrijven de productiviteit van álle werknemers in die bedrijven. En in de economie betekent een stijging van productiviteit een stijging van lonen. Ook hebben hoger opgeleiden vaak meer te besteden, wat extra omzet en dus meer banen betekent, bijvoorbeeld in de horeca.
Stefan Groot, De Stentor/ Deventer Dagblad, vrijdag 29 mei 2015

Datawetenschap is het op een slimme manier creëren van gerichte kennis uit Data. In de toekomst gaat die informatie een steeds belangrijker rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van verkeersproblemen in de binnenstad. Toeristen kunnen in de toekomst via instructies op hun mobiele telefoon buiten de files om door de stad worden geloodst of naar een beschikbare plek in een parkeergarage. Data kan bijvoorbeeld ook hele bruikbare informatie bieden voor mantelzorgers. Ze kunnen de agenda's op elkaar afstemmen en ook eens vakantie nemen omdat blijkt dat een andere mantelzorger werk over kan nemen.
Frans Feldberg, Noordhollands Dagblad, zaterdag 30 mei 2015

Een huurrem is marktwerking voor dummies. Die huurprijsregulering wordt ingevoerd in Berlijn omdat er meer vraag naar woningen is dan aanbod. Dat fundamentele probleem los je hier niet mee op. Je
lost alleen een symptoom op, niet de oorzaak. De maatregel kan vervelende gevolgen hebben: Als de prijs gereguleerd wordt, ontstaan wachtlijsten. En je krijgt, afhankelijk van hoe streng je het allemaal handhaaft, illegale huur en allerlei andere manieren om eronderuit te komen.
Carl Koopmans, Het Parool, maandag 8 juni 2015

Dat de uitkomsten van de loting slechter uitvallen dan de uitkomsten van de simulatie komt doordat leerlingen dit jaar niet strategisch kozen. Vooral op de havo was dat te zien, waar veel kinderen naar zes dezelfde scholen bleken te willen. Die groep is groter dan het aantal beschikbare plekken op die scholen. Daardoor komen er dus altijd kinderen buiten hun top vijf terecht, welk plaatsingssysteem je ook kiest. En daarmee komt de kern van het probleem naar voren. Dat is namelijk niet de kwaliteit van het matchingssysteem, maar de capaciteit van populaire scholen. Die schiet in Amsterdam tekort.
Pieter Gautier, de Volkskrant, vrijdag 12 juni 2015

Binnen dertig jaar is de helft van de huidige banen door de robotarm en andere nieuwe technologieën overbodig. De politiek zou zich moeten voorbereiden, maar die houdt zich liever bezig met de problemen van gisteren. Die kijkt naar Roemeense truckers in plaats van naar de zelfrijdende Google-auto.
Eric Bartelsman, Het Financieele Dagblad, vrijdag 12 juni 2015

Flitshandelaren profiteren vooral van institutionele beleggers die hun orders lang open laten staan. Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders die een grote koop- of verkoopopdracht over meerdere uren uitsmeren, krijgen na verloop van tijd te maken met flitshandelaren die ‘met de order mee handelen'. Het uitvoeren van een order wordt zo tot 64% duurder.
Vincent van Kervel en Albert Menkveld, Het Financieele Dagblad, woensdag 17 juni 2015