Uitkomsten Alumni Survey 2014

“Opvallend is dat bijna een kwart van de studenten zelfs al voor het afstuderen een baan heeft”

Door: Sake Slootweg

Hoe vinden alumni hun weg naar de arbeidsmarkt? In december 2014 vroegen we alumni een vragenlijst in te vullen over hun arbeidsmarktbeleving. In totaal ontvingen wij maar liefst 1100 reacties. In deze editie van Vuurwerk geven wij u een indruk van de ervaringen van alumni van SBE net na hun afstuderen.

Wie vulden deze vragen in?
De helft van respondenten studeerde af na 2008. Deze alumni ontvingen extra vragen over de ervaringen op de arbeidsmarkt, net na afstuderen. Twee-derde van de respondenten was man, een-derde vrouw, wat een aardige reflectie is van de verhoudingen tijdens de studie. Het merendeel van deze respondenten studeerde voltijds.

Een baan vinden
Het vinden van een baan ging de alumni relatief goed af: zes maanden na afstuderen is 89% van de alumni aan het werk. Dit is iets hoger dan het meest recent gemeten landelijk gemiddelde (WO-monitor 2013).  Opvallend is dat bijna een kwart van de studenten zelfs al voor het afstuderen een baan heeft. Dat is nog markanter gezien het feit dat slechts de helft van de respondenten al voor het afstuderen actief solliciteert.


Grafiek: hoe snel vindt u een baan?

Zoekkanalen
Zoals te verwachten was, is het sollicitatieproces de afgelopen jaren in snel tempo verplaatst van krant en tijdschrift naar internet: op de vraag hoe de eerste baan werd gevonden, antwoorde 26% deze via een online vacature te hebben gevonden. Voor veel lezers zal het misschien verrassender zijn dat een even groot aantal respondenten hun eerste baan vonden via hun persoonlijke netwerk. Lonneke Korenromp, hoofd Career Services & Alumni Relations bij SBE reageert op deze resultaten: “Er wordt wel gesteld dat ruim 80% van de vacatures via-via wordt gevuld. Wij wijzen studenten erop dat het belangrijk is om relaties op te bouwen, en trainen hen in hun netwerkvaardigheden. Het is interessant om met cijfers te kunnen onderbouwen dat netwerken ook effectief is voor starters op de arbeidsmarkt, en niet alleen voor ervaren managers die zichzelf in de praktijk bewezen hebben.” Dat 10% werk vindt door stages onderstreept het belang van contact leggen met de arbeidsmarkt nog meer.

Waar werken alumni?
SBE alumni werken in zeer uiteenlopende bedrijven en sectoren. De meest voorkomende werkgevers zijn grote financiële instellingen, de rijksoverheid, adviesbureaus en gemeenten. Ongeveer 10% van de respondenten werkt als zelfstandig ondernemer. De hoogste vertegenwoordigde sector waarin de respondenten werken is Bouw en Vastgoed. De top 5 ziet u hieronder:

 Top 5 voorkomende werkgevers
1ING
2ABN AMBRO
3Rijksoverheid
4Vrije Universiteit
5Rabobank Top 5 voorkomende sectoren
1Bouw & Vastgoed
2Facilitaire Diensten
3Fast moving consumer goods (FMCG)
4Telecommunicatie
5Financiële Diensten


Overgang studie naar arbeidsmarkt
Wij vroegen welke vaardigheden van belang waren om de stap naar de arbeidsmarkt succesvol te maken: “waar had u behoefte aan in uw eerste baan en hoe werd u daarop voorbereid tijdens uw studie?” Dit is de top 5 van belangrijke vaardigheden uit de survey:

 Top 5 benodigde vaardigheden
1Mondelinge communicatie 
2Probleemoplossend vermogen
3Analytische vaardigheden
4Werken in teamverband
5Het kunnen geven van presentaties


Alumni hebben al deze vaardigheden in hun studie kunnen ontwikkelen. Mondelinge vaardigheden zouden nog meer aandacht kunnen krijgen. Prof.dr. Jaap Boter, opleidingsdirecteur van de masteropleiding Marketing: “Mondelinge communicatievaardigheden zoals vergaderen, overleggen of iemand benaderen zijn inderdaad één van de belangrijke vaardigheden in je loopbaan. Tegelijkertijd is het lastig met 125 studenten om hier individueel op te toetsen. Andere van de genoemde top 5 vaardigheden zitten al in de scriptie of in de vele teamopdrachten bij de vakken. Wij proberen er in onze vernieuwde MSc Marketing nog meer aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld met workshops door Career Services, trainingsdagen van studieverenigingen of in de opdrachten bij vakken. We overwegen studenten elkaar anoniem te laten beoordelen op bijdragen in het team, of zichzelf in vergaderingen en teamoverleg op video op te nemen en daarop te reflecteren. Tot slot leveren scriptiestudenten sinds dit jaar naast de scriptie een video pitch van 120 seconden in, waarin ze vertellen wie ze zijn, waarvoor ze staan en wat ze hebben onderzocht. We blijven daarin zelf en met anderen zoeken naar nieuwe vormen om daar zoveel mogelijk aandacht aan te geven.”

Hoe willen alumni betrokken blijven?
Naast de ervaringen op de arbeidsmarkt, vroegen wij de alumni ook op welke wijze zij als alumnus betrokken willen blijven bij de opleiding en de VU. Hun interesse gaat vooral uit naar nieuwsbrieven en inhoudelijke seminars en workshops. Daarnaast heeft een kleiner aantal van hen interesse in loopbaan- en sociale activiteiten, en zijn wij onder de indruk van het animo om gastcolleges te geven. Deze informatie inspireert ons om meer en nieuwe activiteiten voor alumni te organiseren en onze dienstverlening verder te verbeteren. U hoort hier de komende tijd meer over.

Hartelijk dank!
Wij willen de alumni nogmaals hartelijk bedanken voor hun deelname aan Career Aspirations Trendwatch (CAT). Dit onderzoek is een samenwerking tussen het CAT team en SBE Career Services and Alumni Relations. Het CAT onderzoek vindt sinds 2010 aan de School plaats en bestudeert arbeidsmarktbeleving en houding ten opzichte van werk. Naast de verdere analyse van deze gegevens, wordt met behulp van de alumnibijdrage de komende tijd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onderwerpen als pro-activiteit onder vaste en tijdelijke werknemers, en de invloed die een organisatie hierop heeft, en de relatie tussen het volgen van een roeping en inzetbaarheid in het werk. In volgende edities van Vuurwerk zullen we hier meer aandacht aan besteden.