Alumni Event Master Accounting & Control

"IFRS 16 is de grootste verandering in de financiële verslaggeving in ruim tien jaar."

Door Eelke Wiersema, universitair hoofddocent, afdeling Accounting

Op 9 juni 2016 vond het eerste alumni-event van de master Accounting & Control (A&C) plaats. De ruim dertig aanwezigen lieten zien dat afgestudeerden in de volle breedte van het beroepenveld terecht kunnen komen. Naast accountants en controllers waren er ook alumni die werkzaam zijn bij de overheid (Ministerie van Financiën), in de financiële sector, of als ZZP-er.

IFRS 16

Het event bestond uit een inhoudelijk seminar over de nieuwe wetgeving met betrekking tot verwerking van financial leases in de jaarrekening (IFRS 16) en een netwerkborrel. Op dit moment wordt een vliegtuig dat geleased of aangekocht wordt door een bedrijf op verschillende manieren verwerkt in jaarverslagen. Leases hoeven niet op de balans te worden gezet, waardoor veel bedrijven hier de voorkeur voor hebben. Dat is niet alleen uit het oogpunt van flexibiliteit, maar ook omdat hun schuldenlast dan lager wordt. Hierdoor verbeteren bijvoorbeeld financiële ratio’s die inzicht geven in de liquiditeit van bedrijven.

IFRS 16 keynote

Keynote speaker was Katja van de Kuij-Groenberg (PricewaterhouseCoopers). Zij omschreef IFRS 16 als de grootste verandering in de financiële verslaggeving in ruim tien jaar, met belangrijke gevolgen voor het hele bedrijfsleven. Zo blijkt uit een PwC studie dat het benodigde vreemd vermogen van bijvoorbeeld retailers bijna verdubbelt door deze regeling. Bedrijven zullen dus nieuw vreemd vermogen moeten aantrekken. Bovendien hebben banken vaak clausules in contracten (debt convenants) staan over de minimale liquiditeitsratio’s van bedrijven. Indien deze ratio’s verslechteren komen bedrijven in de problemen om hun contractvoorwaarden na te leven. Katja adviseert dan ook dat bedrijven snel inzicht krijgen in deze materie voor hun eigen bedrijf en dat ze de problematiek proactief bij banken moeten aankaarten. Verder gaf ze verschillende mogelijkheden die bedrijven hebben om hun processen te herstructureren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld overwegen of ze in plaats van het leasen van auto’s met leasemaatschappijen constructies kunnen bedenken waarin wordt betaald per kilometer. Op die manier wordt het een servicecontract en wordt deze regelgeving omzeild. Dit soort oplossingen zouden wel kunnen werken voor auto’s, maar minder goed voor bijvoorbeeld bagagebanden op vliegvelden, omdat die op maat worden gemaakt en derhalve niet makkelijk verplaatst kunnen worden naar een ander vliegveld.

Vervolgens besprak Sjoerd van der Eijk (CEVA Logistics) wat de verwachte invloed van de regelgeving is op zijn bedrijf. CEVA Logistics biedt logistieke services voor onder andere de lucht- en scheepvaart. Sjoerd gaf aan dat de nieuwe regels en de impact hiervan op de bedrijfsvoering van CEVA Logistics pas sinds kort op het netvlies staan. Momenteel is dan ook een controller full time bezig om dit in kaart te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht of als gevolg van de nieuwe regels er minder supplier contracten moeten worden afgesloten. Leasing leidt namelijk wel tot een grote flexibiliteit, maar is ook kostbaarder dan kopen. Een belangrijke reden voor CEVA Logistics om te leasen is dat ze “asset-light” willen zijn. Indien de voordelen hiervan echter teniet worden gedaan, omdat leases op de balans moeten worden opgenomen, moeten de keuzes die zijn gemaakt weer opnieuw worden bekeken.

De tweede panelspreker uit het bedrijfsleven was VU alumnus Michiel Wijn (senior controller, KLM). Michiel gaf aan dat een derde van de vliegtuigen van KLM geleased worden en dat IFRS 16 ook voor hen een enorme impact zal gaan hebben. Oplossingen om leasecontracten om te zetten in servicecontracten zijn voor KLM niet haalbaar, omdat de bemanning specifiek wordt opgeleid om met bepaalde kisten te werken. Een bijkomend probleem dat Michiel aankaartte was dat waarderingen van vliegtuigen internationaal in dollars plaatsvindt. Dit houdt in dat schommelingen in wisselkoersen een probleem worden bij het waarderen van leases om ze op de balans te zetten. Een voordeel van leases was voor KLM juist dat deze problematiek was uitbesteed. Met de nieuwe regels wordt dit voor KLM weer een aandachtspunt.

De laatste panelspreker was Kees Camfferman, opleidingsdirecteur van de master Accounting en Control. Kees benadrukte dat het vanuit een academisch perspectief eigenlijk opvallend is dat deze nieuwe IFRS 16 regeling zoveel invloed zal hebben. Ten eerste is het besluitvormingsproces langdurig geweest en kan de uitkomst dus nauwelijks een verrassing zijn voor de markt. Ten tweede moeten bedrijven informatie over leases reeds vermelden in de voetnoten van de jaarrekeningen. Wel is duidelijk dat deze voetnoten minder aandacht krijgen van managers en accountants. De voorgestelde veranderingen in wetgeving zullen daarom naar verwachting bijdragen aan het verhogen van transparantie en daarmee aan de vergelijkbaarheid van bedrijven.

Het inhoudelijke deel van het event werd afgesloten door dagvoorzitter Frans van der Wel, hoogleraar PGO Accountancy. Daarna was er nog een netwerkborrel. De deelnemers en de opleiding kijken terug op een geslaagd evenement dat het begin kan worden van een mooie traditie van contact tussen de opleiding en haar alumni.

IFRS 16 borrel

Fotoalbum op Flickr