Context van invloed bij proactief- en stemgedrag

18-11-2019

13.45

Aula

The Role of Context in Proactive and Voice Behavior

M.O. Rusthoven

prof.dr. P.G.W. Jansen, dr. M.G.M. Meerman

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Maryna Sharygina-Rusthoven toont aan welke rol context speelt bij proactief- en stemgedrag. Haar belangrijkste conclusies zijn dat proactiviteit door leidinggevenden kan worden gezien als bedreigend, verstorend en niet wenselijk.  Het besluit om wel of niet de mond open te doen wordt beïnvloed doordat de werknemer anticipeert op de mogelijke reacties van de teamleider en/of het team. En dat negatieve of afwijzende inhoud van de een boodschap minder positieve reacties te weeg brengt dan positieve verbetervoorstellen (waarbij ook direct een oplossing wordt geboden). Daarbij reageren leiders gunstiger op ‘inspraak’ wanneer ze de werknemer vertrouwen.

Eerder onderzoek liet al zien dat organisaties beter presteren en efficiënter zijn als de inbreng van werknemers serieus genomen wordt. Toch staan leidinggevenden niet altijd open voor proactiviteit en de stem van werknemers. Hierbij speelt het anticiperen op mogelijke reacties van de teamleider of het team een grote rol. Maar ook dat positieve verbetervoorstellen beter werken dan negatieve of afwijzende inhoud.  

Sharygina-Rusthoven onderzocht de context en inhoud van proactiviteit en voice, het doel daarvan en de reacties hierop. In onze snel veranderende wereld waarin er steeds meer behoefte is aan innovatie, wordt er namelijk vanuit gegaan dat werknemers een cruciale rol kunnen spelen bij het in gang zetten van veranderingen. Toch is het in de praktijk zo dat leidinggevenden niet altijd open staan voor dergelijk gedrag van medewerkers, omdat dit de ‘normale’ gang van zaken uitdaagt en zelfs als kritiek kan worden beschouwd. Uit andere onderzoeken blijkt dat de omgeving waarin het betreffende gedrag plaatsvindt, grote invloed heeft op de mate waarin het gedrag plaatsvindt. Maryna Sharygina-Rusthoven onderzocht wanneer dit zo is, waarom, hoe en welk gedrag dan zoal wordt getoond.

Sharygina-Rusthovens onderzoek biedt voor zowel leidinggevenden als medewerkers meer inzicht in proactief gedrag en voice en de daarop van invloed zijnde omgevingsfactoren. Zij geeft ook een aantal praktische aanbevelingen om effectiever om te gaan met proactief gedrag en voice.

Meer informatie over het proefschrift