Onderzoek naar loopbanen

Aanleiding

Gezien recente ontwikkelingen in organisaties, zoals levensloopregelingen, de verwachte stijging van de pensioengerechtigde leeftijd met bijbehorend levensfasebeleid en de toenemende diversiteit van werknemers, zijn de bestaande theorieën over loopbanen niet langer actueel. Wij hopen met ons onderzoek beter inzicht te krijgen in relevante factoren die een bijdrage leveren aan de “groei” van loopbanen in organisaties, zowel qua ontwikkeling als qua functieniveau.

In dit kader hebben wij de laatste jaren bij diverse organisaties longitudinaal web-based survey onderzoek naar loopbanen gedaan onder medewerkers en/of leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Technische Universiteit Delft en Deloitte & Touche. Naast kwantitatief onderzoek neemt kwalitatief onderzoek een groeiende plaats in, omdat observaties, interviews en een etnografische benadering aanvullen en verrijkend zijn voor de inzichten die het kwantitatieve onderzoek oplevert. We leveren maatwerk, in de zin dat we er voor zorgen dat onze vanuit wetenschappelijke interesse gedreven onderzoeksvragen aansluiten bij actuele vraagstukken binnen de organisatie. Op basis van de bevindingen van het onderzoek bespreken we met de organisatie waar we aanknopingspunten zien voor beleid.

Theoretisch model


Theoretisch model

Onderzoeksvragen

Voorbeelden van recente en mogelijke onderzoeksvragen:

  • In hoeverre bestaan er leeftijd- en sekseverschillen in de relatie tussen werk en welzijn van werknemers, of tussen werk en motivatie om te leren?
  • Zijn persoonsfactoren zoals leren te ontwikkelen?
  • Wat zorgt voor het maken van een promotie versus goed functioneren op niveau x?
  • Hoe moet een loopbaan worden opgebouwd om langer flexibel, innovatief en tevreden te blijven werken?
  • Welke factoren zijn van invloed op de selectie naar hogere functies?
  • Welke effecten heeft het gebruik maken van HR regelingen (levensfasebeleid

Dataverzameling en Rapportage naar organisatie

Wij rapporteren rechte tellingen naar de deelnemende organisaties. Dit houdt in dat wij feiten en cijfers terugkoppelen, maar geen adviesrapport schrijven.