(Advanced) management accounting & control

MA&C bestaat uit twee onderdelen: management accounting en meer in het bijzonder strategic management accounting en management control.

Strategic management accounting
(ook wel aangeduid met strategic cost management).
Doordat zijn instrumentarium de controller steeds dichter bij het management brengt, wordt de controller ook meegenomen in het zoeken naar coherentie in beleid: de strategie. Vandaar dat gesproken wordt van strategic management accounting of strategic cost management. Strategic management accounting is een discipline die vanuit een vrij geïsoleerde aanpak is geëvolueerd tot een integraal onderdeel van management. Daardoor hebben veel onderwerpen in het vakgebied een multidisciplinaire zienswijze gekregen. Zo liggen er duidelijke relaties met besluitvorming- en (klant)waarderingsvraagstukken (aan de orde komend in het vak investment appraisal & business valuation), met sturing en governance (aan de orde komend in het onderdeel management control van dit vak en het vak advanced management control), met strategie en beleid (strategisch management) en met supply chain management en ketensamenwerking.

Management Control
Management controlsystemen moeten het gedrag van managers in organisaties op een zodanige wijze richting geven dat zij bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Daartoe omvatten management controlsystemen alle formele op informatie gebaseerde routines en procedures die managers gebruiken om organisatorische activiteiten richting te geven. Control is een steeds complexere taak geworden. In toenemende mate omvat dit het ontwerpen van verantwoordelijkheidsstructuren en controlsystemen die aanzetten tot strategische verandering, het maximaal benutten van kansen op het moment dat die zich voordoen en het minimaliseren van risico zonder de flexibiliteit en creativiteit van de onderneming te beperken. Dat vraagt niet alleen om krachtige systemen voor bijvoorbeeld risico management, management accounting en strategie implementatie maar vooral ook om controlconcepten en -modellen gericht op het integreren en internaliseren van deze systemen in alle ondernemingsfuncties.