Compliance & governance

Corporate Governance and Corporate Compliance is "hot". Dat is de belangrijkste reden waarom in het curriculum van de controllersopleiding het vak ondernemingsrecht is opgesplitst in een onderdeel Corporate Law aan het begin van het eerste jaar van de opleiding en een onderdeel Compliance & governance dat wordt gegeven in de tweede helft van het tweede jaar van de opleiding.

Anders dan bij het eerstejaars vak Corporate law ligt bij Compliance & governance het accent op zelfwerkzaamheid (presentaties) en wordt het vak niet afgesloten met een tentamen maar vindt beoordeling plaats aan de hand van een door de studenten groepsgewijs geschreven paper. Een en ander in afstemming met het door drs. L. Spoor te verzorgen vak Risk management & internal control.

Corporate governance and corporate compliance kennen twee inhoudelijk verschillende componenten: intern en extern. Bij externe corporate governance is te denken aan de relatie met de eigen vermogenverschaffers: beschermingscontructies, Tabaksblat, etc. Bij interne governance komt art. 2:141 lid 2 BW, audit, risk management, verhouding bestuur en raad van commissarissen, etc. aan de orde. Bij externe compliance denken we aan onderwerpen als marktmisbruik, "know your client", toezicht (prudentieel en gedragstoezicht) en zo meer. Bij interne compliance aan de rol van compliance officers, veel onderdelen van de Wft en - afhankelijk van de corporate - aan specifieke regelgeving. Daarbij lijkt het onderscheid tussen intern en extern meer manifest bij corporate governance dan bij corporate compliance.

Naast het voorgaande kunnen de corporate governance en corporate compliance op het niveau van werkmaatschappijen verschillen van die op het niveau van de groep. Ook daaraan wordt de nodige aandacht besteed, evenals aan de internationale ontwikkelingen op het gebied van governance en compliance