Corporate Finance

Ingrijpende financieel-economische ontwikkelingen als de toenemende deregulering en mondialisering van financiële markten, de verdere ontwikkeling van het elektronisch betalingsverkeer en informatietechnologie, de toenemende belangstelling voor risicokapitaal, de golf van fusies en overnames, en de opkomst en veranderende rol van private equity en hedge fondsen, richten de interne sturing van ondernemingen steeds meer op een geïntegreerde aanpak van financiële en economische waardecreatie.

Waardecreatie staat dus centraal in de onderneming van vandaag. Eigenlijk is dit niet nieuw, want reeds in 1985 stond dit uitgangspunt centraal in de in finance zo bekende theorie van Modigliani & Miller. Ook niet nieuw is de kritiek op de uitgangspunten die aan de doelstelling waardecreatie ten grondslag liggen. Deze kritiek is gebaseerd op het feit dat waardecreatie enerzijds nog te dikwijls wordt teruggebracht tot het streven naar winst op korte termijn en anderzijds soms vanuit een te eng aandeelhoudersperspectief wordt bekeken. Elke goed geleide onderneming moet juist het tegenovergestelde bewijzen. De hedendaagse onderneming is immers een knooppunt van verschillende belangen. Dit vereist een modern financieel beleid dat er zorg voor draagt dat al deze belangen samenlopen en geoptimaliseerd worden. Hierbij speelt de controller steeds vaker de rol van stuurman van het financieel beleid van de onderneming.

Daarom en omdat corporate finance een belangrijke component is binnen het waardecreatieproces van de onderneming moet de controller een centrale plaats innemen als 'corporate finance geweten' in de onderneming. Een grondig inzicht in dit vakgebied is dan ook een conditio sine qua non voor elke controller. Onderwerpen die in dit kader tijdens de colleges aan de orde komen, zijn onder andere de bepaling van vermogenskostenvoet in relatie tot de vaststelling van de vermogensstructuur van de onderneming, het dividendbeleid en de rendementseisen van aandeelhouders, de financiële planning en bankrelaties.