Investment appraisal & business valuation

In organisaties worden dagelijks talrijke calculaties voor de voorbereiding van uiteenlopende beslissingen gemaakt. In de praktijk blijken vele, zelfs ingrijpende beslissingen te worden genomen op basis van onjuiste informatie. Doordat er sprake is van een in principe oneindige verscheidenheid in aspecten en informatie die bij de beslissingen een rol spelen, bestaan er evenzoveel wijzen van calculeren. Elke beslissing is vanwege de specifieke, situationeel bepaalde, kenmerken uniek. Iedere beslissing van enige importantie vergt daarom haar eigen evaluaties; vooraf om de kwaliteit van de beslissing en de onderbouwing ervan te waarborgen en achteraf om tijdig en goed geïnformeerd te kunnen reageren op afwijkingen tussen uitgangspunten en realisatie, teneinde ervan te leren voor toekomstige beslissingen.

Het uitvoeren van een juiste bedrijfseconomische beslissingscalculatie is mede daarom vaak een hele kunst. Niet zelden worden calculaties uitgevoerd die resulteren in niet-adequate of zelfs misleidende informatie over de financieel-economische effecten van een beslissing.

Een goede beslissingscalculatie wordt gekenmerkt door:

  • het goed voorbereiden van beslissingen, vooral ook door na te gaan welke effecten deze kunnen hebben op de waarde van de organisatie;
  • het goed (doen) uitvoeren van de beslissingen;
  • het in staat stellen van betrokkenen naar de beslissingen te handelen door middel van goede communicatie daarover de en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen en aannames;
  • het evalueren van de effecten van de beslissing en het leren ervan (post audits), blijkend uit concrete verbeteringen van het beslissingsproces.

Bedrijfseconomische beslissingscalculaties dienen te resulteren in een door feiten en argumenten gefundeerd inzicht in de bijdragen van de beslissing aan de economische waarde van de organisatie. Daarom vormt het uitvoeren van een bedrijfseconomische beslissingscalculatie een belangrijk ingrediënt van waardemanagement en een middel ter bevordering van het waardecreërende vermogen van ondernemingen. Evenzogoed geldt dat een onjuiste beslissingscalculatie kan leiden tot een onjuiste beslissing en derhalve tot waardevernietiging.

Het vak investment appraisal & business valuation is gericht op het al doende vergroten van kennis over en ervaring in de toepassing van concepten, methoden en technieken voor beslissingscalculaties, het leren herkennen van situaties waarvoor (bepaalde vormen van) beslissingscalculaties relevant zijn en het daartoe uitwerken van de feitelijke praktische toepassingen aan de hand van complexe cases.

Alleen door het veelvuldig uitvoeren van beslissingscalculaties kunnen de voor de vaak complexe dagelijkse praktijk vereiste vaardigheden worden opgedaan; ‘ervaren is leren'. De aandacht gaat daarbij uit naar het signaleren van waardecreërende (des)investeringsmogelijkheden, zoals uitbreiding of vervanging van productiemiddelen, productvernieuwing, overname of verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen, afstoting, en outsourcing van bedrijfsprocessen.