Strategic management

Strategic management is een dynamisch vakgebied met een korte, maar rijke historie. In het vakgebied wordt steeds duidelijker dat aannames over de werkelijkheid een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie. Naast de klassieke visie op strategieontwikkeling als een proces waarbij het topmanagement een strategisch plan ontwikkelt dat de organisatie moet uitvoeren, komen andere zienswijzen naar voren. Dit hangt samen met het feit dat de klassieke strategiebenadering te kort schiet in het voorspellen van de toekomst.

Door (ook) vanuit andere perspectieven te kijken, neemt het inzicht in strategieprocessen toe. Dit leidt tot andersoortige interventies dan alleen het planningsproces. Deze interventies hebben een positief effect op de realisatie van een strategie. Voorbeelden van andersoortige zienswijzen zijn:

  • strategie kan op veel verschillende plaatsen in de organisatie ontstaan,
  • datgene waar een organisatie in uitblinkt, is van doorslaggevende betekenis voor de te volgen strategie en
  • strategie wordt pas achteraf herkend en benoemd.

Deze zienswijzen komen vaak tegelijkertijd binnen een organisatie voor. Tevens zijn ze dikwijls impliciet en wordt er verschillend belang aan gehecht. Dit maakt het vakgebied Strategic management rijker, maar ook complexer, en vaak verwarrender.

De controller dient zowel het ‘bedrijfseconomisch geweten' als een ‘business partner' te zijn. Naarmate de controller meer senioriteit bezit, zal zijn of haar rol meer richting ‘business partner' verschuiven. Het vak Strategic management is vooral gericht op het ontwikkelen van deze rol. Het levert een bijdrage aan het verbreden van het strategisch inzicht van de controller, opdat deze kritisch en vanuit verschillende perspectieven vraagstukken benadert (onder meer strategisch, veranderkundig, organisatorisch).

Strategic management verhoudt zich goed met een ‘state of the art' programma, mits er nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vakgebied van strategisch management worden gepresenteerd en ingespeeld wordt op de actualiteit. Een belangrijke ontwikkeling binnen ondernemingen is de herbezinning op de relatie met de omgeving. Dit is ingegeven door een groter besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook vanwege de noodzaak tot het vergroten van de responsiviteit. Deze ontwikkeling stelt eisen aan de controller; de nadruk op zijn rol als businesspartner zal hierdoor groter worden. Het vak Strategic management zal echter op deze vraagstukken geen eenduidig antwoord geven.