Lopend onderzoek

Controllers Symposium

Jaarlijks vindt in september het Controllers symposium plaats ter gelegenheid van de opening van het studiejaar.
Het symposium staat in het teken van een relevant thema.

Symposium 2016: "Finance 2020, From Hindsight to Foresight - Opportunities and Challenges for the Finance Professional in the Digital Era"

Klik hier voor het verslag van het symposium en de presentatie van Prof. Sander Klous.

U kunt het symposium ook volledig terugzien via de volgende link:

https://av-media.vu.nl/VUMedia/Play/51e8c4a266874cd1990242fde966d0f51d

 

 

 

 

Promotieonderzoek Louis Spoor
Bestuursdilemma en bestuurlijke informatieverzorging in de concernorgansatie

 
Concernorganisaties zijn economisch samenwerkingsverbanden van verschillende, deels zelfstandige, ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. De concernleiding draagt primair zorg voor het goed functioneren van het concern als geheel en de bijdrage daaraan van de afzonderlijke onderdelen. Uit dien hoofde dient zij bij het leiding geven het concernbelang en het belang van de afzonderlijke concernonderdelen tegen elkaar af te wegen. Op het niveau van het concernonderdeel vindt eveneens een dergelijke belangenafweging plaats. In eerste instantie dient het bestuur te zorgen voor het goed functioneren van het onderdeel als zodanig en vervolgens een goede bijdrage aan het concern na te streven.
De praktijk leert dat het niet denkbeeldig is dat er tegenstrijdige belangen kunnen optreden. In een dergelijke situatie, wanneer het concernbelang als zodanig in het geding is, ligt het voor de hand dat dit belang bij het concernleiding prevaleert boven een belang van één van de onderdelen. Er dient dan wel een zorgvuldige en verantwoorde belangenafweging plaats te vinden. Indien de belangenafweging onzorgvuldig geschiedt kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De concernleiding loopt hierbij een bijzonder risico. Dit risico wordt evenwel beperkt of zelfs uitgesloten als het bestuur kan aantonen dat zij een zorgvuldige en verantwoorde belangenafweging heeft toegepast.
 
Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met het hierboven geschetste bestuursdilemma kan door goede afspraken te maken over de verantwoordelijkheid van concernleiding enerzijds en bestuur van het concernonderdeel anderzijds. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen zoals strategie, structuur, personeel, grondstoffen, financiële middelen, technologie, bestuurlijke informatieverzorging enz. Deze afspraken vinden hun weerslag in de manier van samenwerking en communicatie tussen concerntop en concernonderdeel. Zowel formeel als informeel.
Vooral de bestuurlijke informatieverzorging speelt een bijzondere rol omdat deze activiteiten er toe bijdragen dat de verschillende bestuurlijke niveaus in het concern beschikken over de noodzakelijke informatie die gebruikt kan worden voor de genoemde belangenafweging. De beschikbaarheid en het gebruik van de bestuurlijke informatie vormen daardoor mede de basis voor het kunnen aantonen dat een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, ook voor derden. Vooral in de juridische praktijk is gebleken dat de beoordeling van deze belangenafweging soms moeizaam gaat, zelfs tot verschillende uitkomsten kan leiden en dus nogal eens aanleiding is tot beroepszaken. Dit leidt tot verlies van tijd, geld en mogelijk zelfs tot rechtsongelijkheid.
 
In het onderzoek wordt onderzocht

  • In hoeverre door bestuurders in een concern het hierboven geschetste bestuursdilemma als zodanig wordt herkend, wat hun visie hierop is, hoe zij hier in de praktijk mee omgaan en of hierin verbeteringen wenselijk of mogelijk zijn.
  • Welke rol bestuurlijke informatieverzorging speelt bij de zorgvuldige belangenafweging zelf en een basis biedt voor het aantonen daarvan.

De beantwoording van de onderzoeksvragen levert een beoordelingskader dat gebruikt kan worden voor de beantwoording van twee vragen:

  • heeft de concerntop zorggedragen voor de beschikbaarheid van de noodzakelijke bestuurlijke informatie?
  • heeft de concerntop gebruik gemaakt van de beschikbare bestuurlijke informatie?

Het antwoord op deze vragen is mede van belang om te komen tot een conclusie omtrent de mate van zorgvuldige belangenafweging door de concerntop in concernrelaties.
 
Het onderzoek wordt begeleid door Jan Bernd Huizink en Frans Roozen.