Tentamens en examens

In het eerste collegejaar worden verplichte workshops gehouden, dienen vraagstukken verplicht te worden uitgewerkt en ingeleverd en wordt een slottentamen afgenomen.
Tijdens de tweedejaarsmodules worden verplichte workshops gehouden en dienen opdrachten en tentamencasussen verplicht te worden uitgewerkt en ingeleverd.
In het derde collegejaar worden verplichte workshops gehouden en dienen opdrachten verplicht te worden uitgewerkt en ingeleverd. Tijdens de module 'Realisatie van een auditaanpak' dient groepsgewijs een casus te worden uitgewerkt, waarbij studenten dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van opgeleverde producten, kwaliteit van de inbreng en participatie.

Scriptie
Aan het einde van het tweede collegejaar dient naast het volgen van de colleges e.d. ook een aanvang te worden gemaakt met het schrijven van een scriptie. De scriptie dient aan het einde van het derdecollegejaar te worden afgerond.

Slotexamen
Na het doorlopen van de colleges van het derde collegejaar wordt een mondeling slotexamen gehouden. Hierbij wordt de scriptie besproken en wordt alle collegestof van de opleiding geëxamineerd. Deelname aan het slotexamen is alleen toegestaan voor die studenten die aan alle verplichtingen van de opleiding hebben voldaan (zoals het verplicht volgen van workshops, het verplicht maken van vraagstukken en het met goed gevolg afleggen van tentamens en casusuitwerkingen uit het eerste, tweede en derde collegejaar).

De School of Business and Economics reikt een universitair diploma IT-Auditor uit aan de geslaagden voor het slotexamen.