Raden van Advies

De School of Business and Economics (SBE) besteedt veel aandacht aan de inhoud, kwaliteit en het niveau van haar opleidingen. Belangrijk is ook de aansluiting van het curriculum op de wensen en eisen van het beroepenveld. SBEheeft via haar medewerkers, vaak afkomstig uit het bedrijfsleven, veel contacten buiten de universitaire wereld.

Individueel maken docenten van hun contacten gebruik bij de invulling van het onderwijs en wisselen zij onderling kennis uit over de ontwikkelingen binnen hun sector. Deze kennisuitwisseling wordt op dit moment vooral op vakniveau ingezet. Echter de contacten met het bedrijfsleven kunnen ook inzicht bieden in de aansluiting tussen de School en de arbeidsmarkt. Door sectorvertegenwoordigers in contact te brengen met facultaire medewerkers ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren van het afnemende beroepenveld. De School kan zich een beeld vormen van de wensen en eisen die de verschillende beroepssectoren stellen aan pas afgestudeerde academici. SBE kan hier, indien nodig, in het onderwijsprogramma beter op inspelen.

Ook is meer inzicht in de eisen van het beroepenveld voor de School van belang in verband met de te schrijven zelfstudies voor de terugkerende accreditatie van de opleidingen. De School ziet de Raden van Advies (RvA's) als middel voor opleidingen om systematisch hun onderwijs te toetsen aan de beroepseisen en wensen van het beroepenveld. De RvA's spelen hiermee een belangrijke rol in de kwaliteitszorgcyclus en daarmee in instellings- en opleidingsaccreditaties (o.a. WHW, NVAO).

Een Raad van Advies heeft twee rollen, t.w. een adviserende rol (borging kwaliteit opleiding) en een toetsende rol (aansluiting opleiding op de behoeftes van de arbeidsmarkt). Een RvA brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het niveau van de opleiding, afgestudeerden en inhoud, kwaliteit en relevantie van het curriculum.