Well-being voor Leidinggevenden

Leidinggeven is het laatste jaar op veel punten veranderd; het op afstand werken maakt een aantal zaken lastiger en complexer. Hoe gaat het met de welzijn van de medewerkers? Hoe houd je overzicht bij de werkdruk? Voor medewerkers kan dit individueel verschillen; de een kan goed vanuit huis werken, de ander ervaart juist extra druk. 

Voor leidinggevenden is het van belang dat er extra ondersteuning wordt geboden aan medewerkers die aangeven het nodig te hebben of waar je als leidinggevende denkt dat het nodig is. Dit kan op verschillende manieren. Het Faculteitsbestuur heeft hier verschillende handvatten voor opgesteld.

Houd op cruciale momenten van veranderingen in de coronamaatregelen contact met de medewerkers. Communiceer op een heldere manier, toon begrip voor de situatie, maar laat ook vertrouwen zien voor de inzet. Zet de implicaties van de maatregelen per afdelingen of opleidingsniveau uiteen.
Waar de één vanuit thuis prima kan werken, zal de ander drukker zijn. Creëer inzicht in wie op dit moment meer of juist minder werk kan verrichten. Bepaal daarna in samenspraak wie wat op zich kan nemen en bekijk welke aanvullende hulp er nodig is van buitenaf.
Ook op individueel niveau is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met medewerkers. Over de werk-privébalans, de behoeften en mogelijkheden met betrekking tot uitvoering en prioriteiten van taken. Wat is nodig, wat niet, waar krijg je energie van en wat kan efficiënter? Maar ook over de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de VU. Denk hierbij aan thuiswerkplekregelingen, IT, woon-werkverkeer en hulp van andere of tijdelijke medewerkers.
De sociale ontmoetingen tussen collega’s zullen nu meer georganiseerd moeten worden, omdat deze niet meer spontaan ontstaan. Bekijk of er informele overleggen georganiseerd kunnen worden (één-op-één of juist binnen een team of afdeling) op regelmatige basis. Houd deze gescheiden van de inhoudelijke overleggen. Het stimuleren van fysieke beweging door bijv. bila’s indien mogelijk wandelend te organiseren is daarnaast een goede optie om medewerkers fysiek fit te houden.

Er zijn verschillende ondersteunende maatregelen die getroffen kunnen worden door leidinggevenden om de werkdruk voor medewerkers te verlichten. In dit document staan deze tijdelijke maatregelen uitgebreider beschreven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan inzet van student-assistenten of tijdelijke verlenging van contracten die aflopen voor bepaalde groepen. De faculteit heeft daarnaast 5 student-assistenten toegewezen gekregen die voor opleidingen en het onderwijsbureau zullen worden ingezet.

In de werkdrukmatrix kun je als leidinggevende ook tips halen om de werkdruk te verlichten voor de medewerkers. Deze kun je als leidinggevende ook communiceren met je medewerkers.